Bærekraftige matsystemer og sirkulærøkonomi

Bærekraftige matsystemer og sirkulærøkonomi

Matsystemet har bærekraftsutfordringer i alle ledd fra produksjon, bearbeiding, distribusjon, handel til forbruk, med behov for et større mangfold og mer sirkulære løsninger. Det er ulike syn på hva en bærekraftig utviklingsretning innebærer. Vi utforsker hvilke barrierer og muligheter ulike «nisjer» møter innenfor de etablerte strukturene i matsystemet. Vi er engasjert i prosjekter knyttet til alternative matnettverk og direkte omsetningskanaler for lokal, gjerne økologisk, mat. Initiativer som andelslandbruk, REKO-ringer og direkte salg til restauranter, offentlige virksomheter m.m. representerer ofte bærekraftige alternativer til «mainstream» handel. Denne typen initiativer fremmer mer bærekraftig produksjon, forbruk og kosthold, herunder mer plantebasert kost.

Videre har vi et spesielt fokus på mulighetene som ligger i tverrsektorielle samarbeid for å fremme en grønn omstilling i matsystemet, slik som innenfor inkludering, arbeidstrening, mattilbud i skoler og barnehager, kompetanseheving, utdanning, samt avfallshåndtering og gjenvinning av avfallsressurser i en sirkulær økonomi. Vi samarbeider med kommuner, fylkeskommuner, statsforvaltere, gårdbrukere og andre samfunnsaktører.

I en del av prosjektene har vi en aksjonsforskningstilnærming og benytter verktøy for god dialog og samskaping. Dette gjør at vi kan få fram flere perspektiver på utfordringer, muligheter og hva som konkret kan gjøres for å få økt bærekraft og innovative løsninger. Ofte bruker vi elementer fra Urban Living Labs-tilnærmingen i slike prosjekter.

Vi jobber også med evalueringer av ulike tiltak, og har evaluert flere landbrukspolitiske miljøvirkemidler. For tiden arbeider vi med å følgeevaluere et forsøk med programfag for bioøkonomi i videregående skole