Bærekraftig stedsutvikling

Bærekraftig stedsutvikling

Et sentralt tema i mange av våre prosjekter er hvordan vi kan tilrettelegge for bærekraftig samfunnsutvikling på lokalt og regionalt nivå. Dette er en problemstilling som går på tvers av mange tema vi jobber med, som for eksempel regionale analyser, samfunnsplanlegging, innovasjon og samskaping. Begrepet bred verdiskaping har også vært sentralt i en rekke prosjekter, og synliggjør samspillet mellom ulike former for verdiskaping i arbeid med bærekraftig stedsutvikling.

Både bykommuner og distriktskommuner jobber for å utvikle bærekraftige løsninger. De har sine ulike utfordringer, og dermed vil man også måtte jobbe på ulik måte for å finne gode og bærekraftige løsninger. Mange distriktskommuner opplever store utfordringer med en svak demografisk utvikling, og har manglende ressurser og kompetanse til å drive med utviklingsarbeid. Samtidig er det et økende krav og forventning om at utviklingen skal skje på en bærekraftig måte. Men hva innebærer bærekraftig utvikling i distriktskommunene? Arealbruk og mobilitet er også sentrale utfordringer i distriktene, men innholdsmessig helt annerledes enn i mer urbane områder. Landskap, natur, kulturarv er ofte med på å prege den stedlige identiteten. I distriktskommuner kan derfor tema som oppdrett, vindkraft og hyttebygging oppleves som spesielt konfliktfylte. Gjennom en intern satsning ønsker vi å utarbeide et rammeverk som skal hjelpe distriktskommuner til å jobbe med bærekraftig utvikling. Rammeverket som utvikles skal ta utgangspunkt i kommunens definerte behov og utfordringer. Det skal være en praktisk støtte, for å bidra til at de valg som tas er mest mulig bærekraftige. Samtidig skal det være et analytisk rammeverk for å forstå og analysere utviklingen.

En måte å jobbe med bærekraftig stedsutvikling på er å finne frem til og teste løsninger i tråd med konseptet “smarte byer”. I både urbane og rurale kontekster jobber vi med dette konseptet fra et bruker- og innbyggerperspektiv. Smarte byer handler blant annet om å bruke digitalisering til å katalysere det grønne skiftet. Ved å iverksette og evaluere løsninger for sentrumsutvikling er målet å redusere klimautslipp og energiforbruk ved hjelp av teknologi og Internet of Things (IoT), som igjen skal forbedre livskvaliteten til innbyggerne. I denne tematikken fokuseres det på sosiale og teknologiske utfordringer for implementering av smarte løsninger, da spesielt med tanke på involvering av innbyggerne i utviklingen av disse.

Samskaping er også sentralt innenfor dette arbeidet, og det fokuseres spesielt på at problemene skal være definert i samarbeid med innbyggerne. Dette vil legge til rette for at lokale utfordringer blir adressert med lokaltilpassede løsninger som fører til bærekraftig stedsutvikling hvor interesser på grasrotnivå blir ivaretatt. Living Labs metodikk er også utbredt i forskning på smarte byer og distrikter ettersom det gir rom for testing av samskapte teknologiske løsninger med spesifikke grupper innbyggere, gjerne da på definerte arenaer som universiteter, skoler, sykehjem og arbeidsplasser.