Norway flag keyboard

Telemarksforsking utreder forskningsmiljø for norsk språk

desember 16, 2022 Kulturliv og kulturpolitikk

Denne våren skal Telemarksforsking utrede alternativer for organisering av et fast forsknings- og utviklingsmiljø for norsk språk, på oppdrag for Språkrådet.

Hovedmålet i norsk språkpolitikk er at norsk skal være et samfunnsbærende språk. Det betyr at språket blir brukt til kommunikasjon på tvers av språkgrensene innad i det norske samfunnet, og at det brukes til administrasjon av samfunnet i sin helhet og på alle offentlige arenaer.

Skal utrede infrastruktur for forskning og forskningsbehov

– I prosjektet skal vi blant annet utrede hva slags type forskningsinfrastruktur, forskning og forskningsprodukter Norge og den norske språkpolitikken trenger for at det skal være mulig å nå dette hovedmålet i norsk språkpolitikk, forteller prosjektleder Åsne Dahl Haugsevje.

– Vi skal foreslå hvordan et forskningsmiljø for norsk språk kan organiseres. Et slikt forskningsmiljø skal sikre staten, skoleverket og arbeidslivet tilgang til relevant forskning, og sikre forvaltningens tilgang til nødvendig spesialistkompetanse for å forvalte lovverkene på språkfeltet.

– Et annet sentralt spørsmål vi skal utrede er hva slags forskningsbehov ulike sektorer i samfunnet har, og hvilke behov vi finner i miljøene som er særlig sentrale i arbeidet med å følge opp språkpolitikken.

Et kunnskapsgrunnlag for språkpolitikken

Oppdraget handler først og fremst om å etablere et kunnskapsgrunnlag for språkpolitikken. Dette baserer seg på ideen om at norsk politikk skal være kunnskapsbasert. Innenfor språkpolitikken trengs det kunnskap.

– ja, med noen viktige unntak framstår et tema som språkpolitikk og språkforvaltning som underforsket i norsk akademia, forteller Haugsevje.

 

Språkpolitikk er kulturpolitikk

Prosjektgruppa som skal utføre arbeidet med utredningen er primært satt sammen av forskere fra Telemarksforskings fagmiljø innenfor kulturpolitikk og kulturliv.

– Norsk språk er en del av den norske kulturpolitikken. Språkrådet er et underliggende fagorgan for Kultur- og likestillingsdepartementet. I den siste kulturmeldingen er styrking av norsk språk formulert som et av de overordnede kulturpolitiske målene, og i 2022 fikk Norge en egen språklov, forklarer Haugsevje.

Arbeidet med utredningen starter opp i desember, og skal etter planen være ferdigstilt før sommeren.