Foto: Kjell Bitustøyl

Telemarksforsking skal undersøke sosial bærekraft og verdiskaping i villreinfjell

september 2, 2022 Grønn omstilling

Prosjektet «Tradisjon og destinasjon» videreføres. Prosjektet undersøker hvordan lokalsamfunn kan legge til rette for bærekraftig verdiskaping i villreinfjell ved å arbeide med sosial bærekraft.

 

Prosjektet «Tradisjon og destinasjon» er ett av 14 prosjekter som har fått finansiering fra Miljødirektoratets program Villreinfjellet som verdiskaper i 2022. Første fase av prosjektet ble gjennomført i 2020-21, og andre fase settes i gang i år. Prosjektet skal bidra til en kommunal strategi for bred verdiskaping i Vinje kommune og andre kommuner med villreinareal.

 

Fra produksjon til rekreasjon – en kime til konflikt

Regjeringen har i økende grad fremmet næringsutvikling i utmark og områder som er vernet, og hytte- og fritidsmarkedet er i stadig vekst. Utmarka går mange steder fra å være et produksjonslandskap til å bli et rekreasjonslandskap. Dette kan gi muligheter for nye næringer, men kan også gi utfordringer for tradisjonelle næringer. Flere steder ser vi nå et økende konfliktnivå knyttet til reiselivet i fjellbygdene. Det økonomiske perspektivet må framover utvides med en økt bevissthet rundt bred verdiskaping, der både økologisk, kulturell og ikke minst sosial bærekraft utvikles.

 

Tillit avgjørende

De «myke» styringsvirkemidlene som forvaltningen i Norge har tradisjon for å bruke til å håndtere konflikter, er avhengig av oppslutning i befolkningen. Tillit mellom ulike aktører er avgjørende for at tiltak skal bli akseptert og fulgt opp, og dermed fungere. Dette er et tema det finnes lite kunnskap om og som har fått lite oppmerksomhet i forvaltningssammenheng. Prosjektet vil derfor utvikle en strategi for bred verdiskaping, der sosial bærekraft vil være et bærende element. Sosial bærekraft handler om å vite hva folk trenger fra de stedene de bor, jobber, lever eller besøker.

 

Prosjektet er et samarbeid mellom Vinje kommune, Telemarksforsking, NINA og kompetansemeklingsordningen i FORREGION-programmet. Prosjektet ledes av en bredt sammensatt styringsgruppe med representanter fra kommune, reiseliv, landbruk og næringsinteresser. Prosjektperiode: 2022 – 2023.

 

Medarbeidere fra Telemarksforsking er Marianne Singsaas og Jenny Fossum Grønn (PL). Du kan lese mer om prosjektet her.