Foto: iStock, Lofoten

Telemarksforsking har studert økonomien til kommuner med svak befolkningsutvikling

april 28, 2021 Kommunal økonomi og styring

Hva har svak befolkningsutvikling å si for kommunenes inntektsutvikling og rammer for å levere gode tjenester til innbyggerne? Befolkningsnedgang medfører bortfall av både skatteinntekter og statlige overføringer, men reduserer samtidig antall innbyggere som skal motta tjenester. Kan kostnadene kuttes i takt med inntektene? Telemarksforsking har studert dette gjennom statistiske analyser av befolkningsutvikling, inntekter, ressursbruk og kvalitetsindikatorer for kommunale tjenester.

Liten direkte økonomisk betydning

De fleste kommuner som sliter med svak befolkningsutvikling, har også utfordringer knyttet til at de er små og at de har en demografisk utvikling med få barn og økende andel eldre. Samtidig får de høyere overføringer fra staten for å kompensere for smådriftsulemper og distriktsutfordringer. Mange har også inntekter fra kraftproduksjon eller Havbruksfondet, og når kommunene er små, utgjør disse inntektene relativt mer pr innbygger.

I likhet med tidligere studier finner vi ingen tydelige tegn til at befolkningsreduksjon i seg selv har stor økonomisk betydning for kommunene, og vi finner derfor ikke grunnlag for å inkludere befolkningsutvikling som et kriterium i inntektssystemet. Kostnadsforskjeller forklares i stor grad av smådriftsulemper og andre faktorer som allerede kompenseres i dagens inntektssystem. Netto driftsresultat i kommuner med befolkningsnedgang er på nivå med andre kommuner. Her kan det likevel være at ekstrainntekter fra kraft og havbruksmidler spiller en avgjørende rolle for mange. Kommuner med svak befolkningsutvikling som ikke har slike ekstrainntekter, bør følges nøye.

Kommunal investering og gjeld

Et annet funn vi vil trekke frem er at også kommuner med befolkningsnedgang har behov for å investere. Investeringer har økonomisk betydning i mange år fremover, og når befolkningen reduseres, blir det færre å dele disse kostnadene på. Kommunal gjeld pr. innbygger bør derfor også være en indikator å følge for disse kommunene og nasjonale myndigheter.

Analyser av tjenestekvalitet viser ingen tydelige forskjeller som følge av befolkningsutvikling, men det er knyttet usikkerhet til treffsikkerheten av tilgjengelige kvalitetsindikatorer.

En kortversjon av rapporten kan leses her. Selve rapporten kan lastes ned her. 

Prosjektet er gjennomført på oppdrag for KS. Prosjektleder har vært Trond Erik Lunder, og forskerne som har bidratt er Marit Sissel Kvernenes og Audun Thorstensen.