Foto: iStock

Kartlegging av Grønt arbeid

mai 6, 2022 Helse, utdanning og velferd

Antall avtaler om arbeidsmarkedstiltaket Grønt arbeid er redusert de siste årene. Telemarksforsking har kartlagt tiltaket, og konkluderer med at bruken er redusert som følge av endringer i føringer for tiltaksbruken i NAV.

Grønt arbeid er ett lavterskel arbeidsmarkedstiltak i NAV sin portefølje. Tiltaket foregår på gårdsbruk for personer med psykiske helseproblemer og rusrelatert problematikk. Målsettingen er en ordinær jobb, – helt eller delvis. Tiltaket heter Grønt arbeid fordi det har gårdsdrift, dyr, natur og sosialt fellesskap som ramme. Tiltaket utføres av godkjente tiltaksbedrifter, i samarbeid med gårder rundt om i landet.

Undersøkelsen belyser årsakene til redusert bruk av tiltaket, og hvilke forutsetninger som må være til stede for at tiltaket skal være hensiktsmessig for brukere, tiltaksleverandørene og NAV. I kartleggingen konkluderes det med at bruken er redusert som følge av endringer i politiske og metodiske føringer for tiltaksbruken i NAV.

Behov for bedre rammer

Mer konkret innebærer det økt bruk av ordinært arbeidsliv som tiltaksarena, og mindre bruk av skjermede tiltaksmiljø for de som ellers er aktuelle for Grønt arbeid, forventninger om økt progresjon i tiltaksforløpet og økte forventninger til resultater. Som en del av denne endringen er det også blitt lansert nye tiltak i NAVs portefølje som ser ut til å fortrenge bruken av Grønt arbeid.

En viktig forutsetning for videre bruk av Grønt arbeid er at det legges bedre rammer til grunn for bruken av tiltaket, men også at det metodiske arbeidet i tiltaket tydeliggjøres eller styrkes.

 

Merverdi for deltakerne

Kartleggingen belyser videre hvordan tiltaket gjennomføres, hva som er innholdet i tilbudet, hva slags merverdi deltakerne har av tiltaket, hvordan de involverte aktørene samarbeider om tiltaket, og hvordan dagens regelverk fungerer.

Rapporten inneholder også en oppsummering av nordisk litteratur som omhandler grønt arbeid eller grønn omsorg. Gjennomgående viser litteraturen at slike tiltak først og fremst har betydning for deltakerne i form av bedring i helsen, økt mestringstro og økt livskvalitet. Publikasjonene måler imidlertid i liten grad effekter i form av overgang til arbeid eller utdanning. Telemarksforskings kartlegging finner at verdien for deltakerne i Grønt arbeid først og fremst handler om å lære seg grunnleggende regler i arbeidslivet, bedring av den psykiske helsen, sosialisering og å oppleve mestring. Hvis dette utgjør de primære målene, er det sekundære målet å ta steget ut i det ordinære arbeidsmarkedet.

Metodisk baserer undersøkelsen seg på to spørreundersøkelser til tiltaksbedrifter og gårder som både har, og ikke har erfaringer med å arrangere Grønt arbeid. Videre har vi gjennomført intervjuer med arrangører av både eksisterende Grønt arbeid-tiltak og tiltak som har blitt avviklet. I tilknytning til disse tiltakene har vi også gjennomført intervjuer med NAV.

Kartleggingen er gjennomført av Geir Møller og Erik Magnussen på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Du kan lese rapporten i sin helhet her.