Jenny Fossum Grønn Jenny Fossum Grønn Foto: Even Lundefaret

Tap av natur på den nasjonale dagsorden

januar 23, 2024 Grønn omstilling

Med serien Oppsynsmannen lykkes NRK og programleder Bård Tufte Johansen på en oppsiktsvekkende måte å sette arealtap og naturkrisen på dagsorden, i følge vår forsker Jenny Fossum Grønn.

– Sentrale og viktige problemstillinger blir formidlet med originalitet og lun humor, og jeg tror serien er en øyeåpner for folk og bidrar til å øke bevisstheten om den omfattende nedbyggingen av sårbar og viktig natur som også foregår her i Norge, fortsetter Fossum Grønn. Sammen med seniorforsker Marianne Singsaas har Fossum Grønn bred erfaring med forskningsprosjekter om arealforvaltning og tap av natur.

 

Naturengasjement

– Sammen med nettartikkelen «Norge i rødt, hvitt og grått» (nrk.no 06.01.24), som visualiserer hvordan naturen bygges ned bit for bit i høy fart og uten at noen holder øye med totalen, har serien klart å vekke et stort engasjement, forteller Fossum Grønn.

Innslagene har resultert i en rekke ytringer og kronikker i ulike medier. Også Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen har ytret seg i kjølvannet av serien og artikkelen. Han skriver i en kronikk på nrk.no (15.01.24), med henvisning til hvordan NRK ved hjelp av kunstig intelligens har dokumentert en omfattende nedbygging av natur, at «Nå er det på tide at naturen får sette rammene».

– Dette er ikke hverdagskost å høre fra en sentral politiker, kommenterer Fossum Grønn.

 

Telemarksforsking om hyttebygging i villreinområder

Ved Telemarksforsking er vi spesielt opptatt av den omfattende hyttebyggingen som har foregått de siste par tiårene i fjellområder tett innpå villreinens leveområder. Vi har sett på hvordan den økte ferdselen og presset på naturområder påvirker både lokalsamfunnet og sårbare arter.

Næringsinteresser har styrt mye av utviklingen i disse områdene. I mange kommuner har hyttebygging blitt sett på som den viktigste formen for lokal verdiskaping, en næring man ikke har «hatt råd» til å si nei til. Det har ikke vært naturen, slik Klima- og miljøministeren mener det må være, men næringsinteressene som har fått sette rammene.

 

Økende motstand mot hyttebygging

De siste par årene har det imidlertid blitt rettet mer oppmerksomhet mot konsekvensene av arealinngrepene som hyttebyggingen medfører, og vi registrerer en økende skepsis til utviklingen i flere lokalsamfunn der hytteutviklingen har vært omfattende og endringene av landskapet har gått i raskt tempo. Denne motstanden har ført til konflikter og til dels skarpe fronter enkelte steder, og det har vanskeliggjort konstruktive diskusjoner om verdivalg og hvordan den enkelte kommune kan bidra til en utvikling i bærekraftig retning.

Serier som Oppsynsmannen og artikler som «Norge i rødt, hvitt og grått» løfter fram kunnskap og formidler problemstillinger på en måte som får oss til å se alvoret i tap av natur.

– Jeg har tro på at de vil vekke også en del politikere rundt om i kommunene og bedre forutsetningene for kunnskapsbaserte debatter om løsninger på hvordan vi framover skal forvalte naturarealene våre, avslutter Fossum Grønn.

 

Du finner mer informasjon om Telemarksforskings arbeid med areal-, utmarks- og ressursforvaltning her.

Les mer om Marianne Singsaas sin forskning her og Jenny Fossum Grønn sin forskning her.