Foto: Riccardo Annandale / Unsplash

Ståstedsanalyse for Horten kommune

mai 7, 2019Evalueringer og utredninger Regional utvikling

Vi skal levere tverrfaglig grunnlag for kommunens arbeid med økonomiplan og årsbudsjett.

Telemarksforsking har fått i oppdrag å utarbeide en ståstedsanalyse for Horten kommune, som kan være et solid og faglig grunnlag for videre debatt og oppfølging i forbindelse med kommunens arbeid med økonomiplan og årsbudsjett.

Analysene skal munne ut i forståelige og relevante anbefalinger innenfor følgende tema:

  • beskrive og vurdere driften i Horten kommune i dag sammenliknet med andre sammenliknbare kommuner
  • beskrive og vurdere den historiske befolknings- og næringsutviklingen i kommunen og status per i dag
  • beskrive mulige utviklingsscenarioer for Horten kommune i årene som kommer, og vurdere framtidig tjenestebehov som følge av eventuelle demografiske endringer
  • presentere forslag til hvilke indikatorer Horten kommune bør bruke i framtidige analyser – og oppfølgingen av hovedsatsingsområdene i kommuneplanens samfunnsdel

I tillegg vil det bli gjennomført to dialogmøter for å sikre best mulig involvering.