Startlånsordningen i kommunene

oktober 28, 2022 Kommunal økonomi og styring

På oppdrag fra Husbanken skal Telemarksforsking se nærmere på kommunenes praksis knyttet til startlånsordningen

Ordningen med startlån er et tiltak for å hjelpe de som har langvarige problemer med å få lån i vanlige banker til å kjøpe eller tilpasse egen bolig. Husbanken tildeler startlån til kommunene, og kommunene låner midlene videre til privatpersoner. I 2021 ble det utbetalt 13,5 milliarder kroner gjennom ordningen (Husbankens årsrapport 2021).

Forskjeller i kommunal praksis

De aller fleste kommuner tilbyr startlån til sine innbyggere, men det er store forskjeller mellom kommunene når det gjelder bruken og praktiseringen av ordningen. På oppdrag fra Husbanken skal Telemarksforsking se nærmere på den lokale praksisen i kommunene når det gjelder behandling, prioritering, tildeling og forvaltning av startlån. Blant annet skal vi undersøke den praktiske gjennomføringen, inkludert de utfordringer og dilemmaer som kommuner og saksbehandlere står ovenfor.

Prosjektet starter opp nå, og varer frem til februar. Som en del av prosjektet skal Telemarksforsking gjennomføre en kombinasjon av en surveyundersøkelse og intervjuer i et utvalg kommuner. Med utgangspunkt i denne kartleggingen vil vi så velge ut et mindre antall casekommuner for nærmere undersøkelse.

Trond Erik Lunder er prosjektleder og Signe Vrålstad assisterende prosjektleder. I tillegg vil Hanna Nyborg Storm, Helle Krone-Hjertstrøm, Tanja Askvik og Rebekka Svartebekk Myhrer være prosjektmedarbeidere på prosjektet.