Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Gode råd ved bygging av en ny, sammenslått kommune

Gode råd ved bygging av en ny, sammenslått kommune

En kommunesammenslåing kan være en krevende omstillingsprosess. Rapporten «Gode grep på veien til en ny kommune» - utarbeidet på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, gir nyttige tips til kommuner som skal i gang med å bygge en ny kommune.

5.7.2016

Telemarksforsking har, i samarbeid med Deloitte as, hatt i oppdrag å oppsummere erfaringer fra tidligere og pågående sammenslåinger av kommuner. Klikk deg inn på rapporten her.

Oppdraget har bestått i å hente inn ny informasjon fra sammenslåingen av Mosvik og Inderøy, Harstad og Bjarkøy og den pågående sammenslåingsprosessen mellom Sandefjord, Andebu og Stokke. I tillegg omfatter oppdraget også en sammenstilling av tidligere dokumenterte erfaringer fra frivillige sammenslåinger som er gjennomført (Våle og Ramnes, Bodø og Skjerstad, Ølen og Vindafjord, Aure og Tustna samt Kristiansund og Frei).

Mesteparten av utredningsarbeidet er gjennomført i løpet av januar og februar 2016. Hovedformålet med utredningen har altså vært å synliggjøre og oppsummere prosesser og gode grep som er blitt foretatt i tidligere kommunesammenslåinger med tanke på læring og kunnskapsoverføring til fremtidige sammenslåinger. Rapporten har vært et sentralt grunnlag for KMDs arbeid med ny veileder for kommuner som skal slå seg sammen.

Med utgangspunkt i erfaringene fra de gjennomførte sammenslåingene, har utarbeidet 20 anbefalinger som vi håper kan fungere som gode grep på veien til en ny kommune. Disse er som følger:

  1. Kom raskt i gang med prosessen etter at vedtak om sammenslåing er fattet. Dersom en sammenslåing skal gjennomføres på 1,5 år, krever dette at det utarbeides mange planer og gjennomføres mange beslutninger i løpet av første halvår.
  2. Deleger vide fullmakter til fellesnemnda slik at den kan fatte de fleste beslutninger som gjelder etablering av den nye kommunen. For å sikre en effektiv prosess bør det være en klar rollefordeling mellom fellesnemnda og kommunestyrene og mellom fellesnemnda, arbeidsutvalg og prosjektleder. Vedtaksmyndighet i spørsmål som ikke er av overordnet prinsipiell karakter, bør delegeres til arbeidsutvalg og prosjektleder.
  3. Sørg for at prosjektleder er på plass så tidlig som mulig. Noen har brukt lang tid på komme i gang med sammenslåingen fordi det har tatt lang tid å få prosjektleder på plass. Dette oppleves som bortkastet tid og er uheldig for prosessen. Det kan være slitsomt for de ansatte å gjennomføre en sammenslåingsprosess i kombinasjon med at ordinær drift skal opprettholdes. Det er derfor også viktig at sammenslåingsprosessen ikke blir lenger enn nødvendig.
  4. Sørg for nødvendig kompetanse og kapasitet i prosjektorganisasjonen fra dag 1. En kommunesammenslåing er en krevende prosess, og arbeidsmengden har i noen tilfeller vært undervurdert. Tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i prosjektorganisasjonen er en forutsetning for å kunne håndtere mange krevende oppgaver i startfasen. Prosjektleder bør ha bred erfaring fra kommunal sektor og større omstillingsprosesser.
  5. Det bør tidlig tas stilling til om prosjektleder skal være r