Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Som man spør får man svar

Som man spør får man svar

NHOs kommunebarometer sier ikke noe om næringsutvikling i norske kommuner, hevder vår ekspert på næringsanalyser, Knut Vareide.

16.8.2016

Knut Vareide har lenge arbeidet med hvordan man kan måle næringsutviklingen i norske kommuner. Han er kritisk til næringsdelen av det nye Kommune-NM som NHO nå lager i samarbeid med Vista Analyse.

Så Knut: Hva sier NHOs Kommune-NM egentlig om næringsutviklingen i kommunene?

- Kommune-NM har fire indikatorer for næringsutvikling. Det er næringsvariasjon, nyetableringer, inntektsnivå og privat sysselsetting.

- Indikatoren for næringsvariasjon er laget slik at den premierer kommuner som har en jevn fordeling av sysselsetting i ulike bransjer. Kommuner med et spesialisert næringsliv kommer dårlig ut. Det betyr at en kommune som Frøya skårer svakt fordi de har en stor og voksende havbruksnæring. De største byene kommer godt ut fordi de i mindre grad er spesialisert.

- Indikatoren for nyetableringer teller opp antall nyetableringer i forhold til antall innbyggere. Dette tallet er gjennomgående høyere i kommuner med en stor tjenesteytende sektor, fordi det er mange nyetableringer og avviklinger i slike bransjer. Byene kommer godt ut på grunn av sin bransjestruktur. Det tas imidlertid ingen hensyn til at antall avviklinger også er høyest i byene.

- Inntektsnivået hos innbyggerne er også en indikator for næringsutvikling i Kommune-NM. Denne indikatoren sier fint lite om næringsutviklingen, ettersom inntektene kan være framkommet fra pendlere som arbeider i næringslivet i en helt annen kommune, eller i offentlig sektor.

- Til slutt er det en indikator som måler andelen av sysselsettingen i privat sektor. Kommuner med sykehus og høgskoler vil da komme dårligere ut. En kommune som får lagt ned sin høgskole eller sykehuset sitt, vil rykke opp på rangeringen. Næringslivet i de fleste kommuner vil nok foretrekke å beholde sine offentlige institusjoner.

- Det er altså ingen indikatorer for næringsutvikling i dagens kommune-NM som måler om næringslivet er lønnsomt eller om det vokser. Spørsmålet er om de fire indikatorene for næringsliv som brukes i Kommune-NM i dag sier noe om næringsutviklingen i norske kommuner i det hele tatt? Det er etter min mening et alt for spinkelt grunnlag for debatt om næringsutvikling, kommunesammenslåing eller hva som helst, avslutter Knut Vareide.

 

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med Knut Vareide: Mob 982 20 004, eller e-post vareide@tmforsk.no