Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Telemarksforsker reoppnevnt i Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

Telemarksforsker reoppnevnt i Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

Lars Håkonsen, forsker ved Telemarksforsking og førsteamanuensis ved Høgskolen i Telemark,er på nytt oppnevnt som medlem i TBU for kommunal og fylkeskommunal økonomi. Stas for Lars, og også for det aktive kommunaløkonomiske miljøet ved Telemarksforsking som han er en del av.

17.4.2012

Fra nyhetsteksten i Kommunalnytt nr. 4/2012 (KRD) siterer vi:

"Det tekniske berekningsutval for kommunal og fylkeskommunal økonomi er eit partssamansett utval for rapportering, statistisk utarbeiding og fagleg vurdering av data som omhandlar økonomien i kommunane og fylkeskommunane.

Utvalet gir årleg ut to rapportar, ein på hausten og ein på våren.
I rapportane vert utviklinga i utvalte finansielle indikatorar gjennomgått; aktivitetsendring, inntektsutvikling, driftsresultat, kommunal deflator, netto gjeld og nettofinansinvesteringar mm. Utviklinga i tenesteyting vert rapportert ved dekningsgrader og årsverksinnsats.

I tillegg leverer utvalet årleg tre notat til drøfting i konsultasjonsordninga (Konsultasjonsordninga er regjeringa si hovudarena for formell dialog med kommunesektoren representert ved KS):

- om den økonomiske situasjonen i kommunesektoren
- om demografikostnadene komande år
- om utvikling i tenesteytinga

Utvalet arrangerer også kvar haust eit ope seminar der aktuelle tema som rørar kommunesektoren vert tatt opp. Seminaret er gratis.

Utvalet består av 13 medlemmer og 9 utvalssekretærar.

For perioden 2012 til 2014 vil utvalet ha følgjande samansetning:

- Leiar: Lars Erik Borge, professor (NTNU)
- Per Richard Johansen, sjeføkonom (KS)
- Lise Solgård, økonomidirektør, Vest-Agder fylkeskommune (KS)
- Thor Fjellanger, økonomisjef, Sandefjord kommune (KS)
- Pål Hernæs, assisterende kommunaldirektør, Oslo kommune, (KS)
- Helga Aasdalen, seniorrådgiver (FIN)
- Liv Klyve, seniorrådgiver (HOD)
- Grete Lilleschulstad, underdirektør (KRD)
- Ellen Cathrine Arnesen, avdelingsdirektør (KD)
- Irene Arnesen, seksjonssjef (SSB)
- Jon Fiva, førsteamanuensis, (Høyskolen BI)
- Lars Håkonsen, førsteamanuensis (Telemarkforskning/Høgskulen i Telemark)
- Bjarne Jensen, professor ved høgskolen i Hedmark, (Fagforbundet)"

why most women cheat wives cheat will my husband cheat again
why most women cheat unfaithful wife will my husband cheat again
unfaithful wife storyofcheating.com black women white men
prescription coupons interview-questions.sumedh.in viagra coupon card