Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Telemarksforsking tilbyr framtidsforskning

Telemarksforsking tilbyr framtidsforskning

Ingen kan forske på framtiden, den er foreløpig bare en antakelse. Likevel har det vokst fram en rekke forskningsinstitutter internasjonalt som arbeider med såkalt framtidsforskning, og i Norge har forskningsrådet en egen temasatsing på ”Foresight".

3.11.2008

Også i EU satses det for tiden stort på Foresight blant annet gjennom det transnasjonale europeisk nettverket ForSociety. Også Telemarksforsking tilbyr nå foresighttjenester.

Deltakerbasert arbeid

Erfaringer fra en rekke samfunnsområder bransjer og sektorer over en tiårsperiode viser at tradisjonelle plan- og strategiprosesser skaper lite innovasjon. Ofte må man bryte med vanetenkning og rutiner for å skape noe nytt. I konvensjonelle planprosesser er vi ofte så flinke til å ”holde fokus” i en opphøying av målbare og ofte kortsiktige resultater at vi ikke lenger ser at de store mønstrene som vi er en del av endrer seg. Resultatet blir ofte at bare et fåtall bedrifter, organisasjoner, lokalsamfunn eller regioner evner å skape sin egen framtid. Ii stedet blir de et offer for den.

Ulike foresight-metoder kan anvendes i planprosesser og prosjektutvikling for å korrigere for vanetenkningens svakheter. Foresight er en samlebetegnelse på deltakerbaserte tilrettelagte prosesser med systematisk innsamling av framtidsrelevant kunnskap og en utvikling av framtidsperspektiver/visjoner på mellomlang og lang sikt der målet er å forbedre dagens beslutninger og mobilisere til felles handling.

Foresight-metoder passer godt i situasjoner hvor organisasjonen, lokalsamfunn, regioner etc ønsker bred forankring og kreative elementer inn i strategiske prosesser.  Foresightmetodikk passer også spesielt godt i situasjoner hvor man i plan- og strategisammenheng forholder seg til komplekse, tverrfaglige sammenhenger.  Selv om man ikke kan forske på framtiden, kan man altså bruke ulike forskningsbaserte modeller og metoder for å forberede seg på den – og i beste fall være med å forme den.

Aktuelle lenker: www.forskningsradet.no og www.eranetforsociety.net

Ta kontakt med Lars U. Kobro for ytterligere opplysninger om våre tjenester innenfor framtidsforskning.