Søndre Land i møte med framtida

januar 21, 2019Evalueringer og utredninger Kommunal- og velferdsforsking

Telemarksforsking skal bistå Søndre Land kommune i sitt arbeid med omstilling for å skape et økonomisk handlingsrom for framtiden

Telemarksforsking skal gjennom dette prosjektet bidra til at kommunen i løpet av økonomiplanperioden 2019 – 2022 oppnår balanse mellom inntekter og‏‏‎‎‏‏‎‏‏‏‎‎‏‏‏‎‎ utgifter, samtidig som det skapes økonomisk handlingsrom til å prioritere tiltak og strategier for å nå kommunens langsiktige mål i kommuneplanens samfunnsdel.

Vi har fått i oppdrag å identifisere strategier og tiltak for å realisere omstillingsbehovet og utarbeide en anbefaling og plan for gjennomføring. Vi vil analysere dagens situasjon i kommunen og utarbeide scenarier for vekst i arbeidsplasser og befolkning, samt foreta analyser av framtidig utgiftsbehov på sentrale tjenesteområder. Det vil bli gjennomført samhandlings- og medvirkningsprosesser både for å identifisere omstillingsbehovet og strategier og tiltak for realisere behovet.

Søndre Land kommune beskriver bakgrunnen for prosjektet på følgende måte:

Søndre Land kommune gjennomfører betydelige investeringer, blant annet for å imøtekomme den demografiske utviklingen. Investeringene medfører betydelige høyere finanskostnader og driftskostnader. Dette bidrar til å skape en økende ubalanse mellom inntekter og utgifter i økonomiplanperioden 2019 – 2022. Omstillingsbehovet er beregnet til ca. 16 mill. kroner i 2019 og ca. 45 mill. kroner i 2022 før mulige innsparingstiltak.

I tillegg til den demografiske utfordringen, har Søndre Land kommune utfordringer knyttet til folkehelse, sysselsetting og næringsstruktur. For å møte disse utfordringene, har kommunen de senere årene satt innovasjon og utvikling særlig høyt på dagsorden. Dette blant annet som en erkjennelse av at en tradisjonell tilnærming med kutt i budsjettrammer, uten reell endring, ikke gir effekt som varer over tid.