Skeives erfaringer med deltakelse i idretten

SPØRREUNDERSØKELSE

 

I forskningsprosjektet Skeives erfaringer med deltakelse i organisert idrett sender vi ut en spørreundersøkelse rettet mot alle skeive. Her kan du lese mer hvordan vi håndterer dine personvernrettigheter.

 

Formål

Formålet med prosjektet er å gi ny kunnskap om hva som fremmer og hindrer åpenhet og deltagelse blant ulike grupper skeive i breddeidretten, og hvordan idretten kan arbeide for å øke kjønns- og seksualitetsmangfoldet.

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?

Telemarksforskning leder prosjektet, og det gjennomføres i samarbeid med Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett (FOBU) ved Norges idrettshøgskole (NIH) og Center for Ungdomsforskning (CeFU) ved Universitetet i Ålborg. Forskingen gjennomføres på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Hvorfor får du spørsmål om å delta?

Du kan være i målgruppen for denne undersøkelsen, enten fordi du er medlem av organisasjonene Skeiv ungdom eller FRI, eller har sett informasjon om studien i ulike idrettsorganisasjoners eller enkeltpersoners informasjonskanaler på sosiale medier.

Hva innebærer det for deg å delta?

Det tar mellom fem og ti minutter å besvare denne undersøkelsen. Spørsmålene handler om din idrettsdeltakelse og hvilke erfaringer du har med å være skeiv i idretten.

Det er frivillig å delta

Det er frivillig å delta i prosjektet. Du behøver ikke å oppgi noen kontaktopplysninger for å besvare spørreundersøkelsen. Til slutt i spørreskjemaet vil vi spørre deg om du kan være villig til å stille til et oppfølgingsintervju. Da vil vi også spørre om kontaktinformasjon (telefonnummer eller e-postadresse). Hvis du er villig til å stille til oppfølgingsintervju, kan du når som helst trekke deg uten å oppgi noen grunn. Alle personopplysninger vil da bli slettet. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg å trekke deg.

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Kontaktopplysninger vil bli erstattet med en kode. Kodenøkkelen oppbevares på adskilt område på kryptert og adgangskontrollert server. Det er bare databehandler i prosjektet, dvs. forskerteamet i Telemarksforsking og Idrettshøgskolen, som har tilgang.

Hva skjer med personopplysningene dine når forskningsprosjektet avsluttes?

Prosjektet vil etter planen avsluttes i desember 2024. Etter dette vil dataene bli oppbevart for å kunne brukes i videre forskning på skeives deltakelse i idretten, for eksempel artikler i relevante vitenskapelige tidsskrift. Det er bare forskere ved Telemarksforsking og Idrettshøgskolen som vil ha tilgang til dataene. Alle innsamlede opplysninger er planlagt anonymisert og slettet senest 01.01.2030.

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. På oppdrag fra Telemarksforsking har Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.

Dine rettigheter

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:

  • innsyn i hvilke opplysninger vi behandler om deg, og å få utlevert en kopi av opplysningene
  • å få rettet opplysninger om deg som er feil eller misvisende
  • å få slettet personopplysninger om deg
  • å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å vite mer om eller benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:

Hvis du har spørsmål knyttet til vurderingen som er gjort av personverntjenestene fra Sikt, kan du ta kontakt via: