Skeives erfaringer med deltakelse i idretten

januar 5, 2024 Kulturliv og kulturpolitikk

Telemarksforsking skal gjennomføre et forskningsprosjekt om skeives erfaringer med deltakelse i breddeidretten. Begrepet skeiv brukes som en overordnet betegnelse, og omfatter de som identifiserer seg med et eller flere begreper som tilhører lhbt+-kategorien.

– Dette er et felt det er forsket lite på, både i norsk og internasjonal sammenheng, samtidig som inkludering i idretten er et politisk mål, forteller prosjektleder Mari Torvik Heian.

Prosjektet gjennomføres på oppdrag fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), og er en direkte oppfølging av regjeringens handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold (2023 – 2026), der ‘inkluderende idrett’ er ett av tre innsatsområder.

 

De skeives situasjon

I Norge har situasjonen for skeive blitt stadig bedre de siste tiårene. Samtidig har forskning dokumentert at skeive utsettes for betydelig mer mobbing og hatefulle ytringer enn heterofile og cispersoner. Selv om forskningen om skeives deltakelse i idretten er begrenset, finnes det både norske og internasjonale studier som tyder på at idrettsmiljøer kan oppleves som utrygge når det gjelder å utfordre etablerte normer for kjønn og seksualitet.

 

Hva hemmer og fremmer åpenhet og deltakelse?

– Prosjektet skal for det første undersøke hva som fremmer og hemmer åpenhet og deltakelse blant ulike grupper skeive i idretten. For det andre skal det undersøke hvordan ulike aktører i idretten kan arbeide for å øke kjønns- og seksualitetsmangfoldet. Dette skal vi gjøre ved å gjennomføre en spørreundersøkelse samt dybdeintervjuer rettet mot skeive som deltar i, har deltatt i eller har ønsket å delta i idretten, og gjøre intervjuer rettet mot samme målgruppe om deres erfaringer. I tillegg skal vi intervjue ulike aktører i idretten om og hvordan de jobber med inkludering, forklarer Heian.

 

Samarbeid med Norges Idrettshøgskole og Universitetet i Ålborg

Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med forskere fra Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett ved Norges idrettshøgskole og Center for Ungdomsforskning (CeFU) ved Universitetet i Ålborg. Det er også knyttet en referansegruppe til prosjektet bestående av kompetente personer fra både idrettsfeltet og fra inkluderingsfeltet.

 

Prosjektet skal resultere i en forskningsrapport som skal ferdigstilles høsten 2024.