Foto: iStock

Sigrid og Magdalena får COASTREC-masterstipend

mars 1, 2024

I høst lyste vi ut to masterstipend i Forskningsrådsprosjektet COASTREC (FRIKYST på norsk). Masterstipendene våren 2024 går til masterstudentene Sigrid Lyslo Wilhelmsen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Magdalena Bugge ved Det Kongelige Akademi for arkitektur.

COASTREC prosjektet har som formål og støtte opp under Norges første helhetlige handlingsplan for Oslofjorden. I prosjektet skal vi undersøke hvilken rolle og hvilket potensial frivillige organisasjoner og frivillighet har i arbeidet med å endre fritidsbruk av kysten i en mer bærekraftig retning, forteller prosjektleder Marianne Singsaas.

Blant totalt åtte søkere vant Sigrid og Magdalena Telemarksforsking sin utlysning av masterstipend 15. desember 2023. Dermed får de 50.000 kr hver i masterstipend og blir koblet til hver sin forsker som sparringspartner for masteroppgaven.

 

Kartlegging av etablering av kyststier rundt Oslofjorden

Sigrid Lyslo Wilhelmsen er masterstudent innen by- og regionplanlegging ved Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU). I hennes masteroppgave undersøker hun hvordan kommuner og frivilligheten jobber med kyststiene rundt Oslofjorden

Sigrid Lyslo Wilhelmsen. Foto: privat

Sigrid Lyslo Wilhelmsen. Foto: privat

– Masteroppgaven min skal undersøke hvordan kommuner og frivilligheten jobber med kyststiene rundt Oslofjorden, ved å sammenlikne status og praksis i Frogn, Nordre Follo, Vestby og Ås kommuner, forteller Sigrid. Disse kommunene ligger i Follo, og det er etablert sammenhengende kyststier på tvers av kommunegrensene.

– I dag er store deler av strandsonen enten nedbygd eller privatisert, noe som begrenser allmennhetens tilgang til strandsonen. Kyststiene er et viktig virkemiddel for å øke allmennhetens tilgang til strandsonen, samt lette ferdselen i utmark. Frivillige organisasjoner er sentrale i arbeidet knyttet til etablering, merking og vedlikehold av kyststiene, forklarer Sigrid. Det er ofte de frivillige organisasjonene som tar initiativ til merking av kyststiene, og får i stand grunneieravtalene, noe som også trekkes frem i Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden.

Oppgaven vil gi innsikt i hvordan de frivillige organisasjonene og kommunene sammen jobber for å etablere kyststiene, som et tiltak for å lette allmennhetens ferdsel og friluftslivet langs Oslofjorden.

Sigrid er koblet opp mot seniorforsker og prosjektleder Marianne Singsaas som sparringspartner fra Telemarksforsking. Singsaas sine hovedfelt er bærekraftig ressurs- og arealforvaltning, friluftsliv, reiseliv og bred verdiskaping, utmarksforvaltning og det grønne skiftet.

 

Samspill mellom kunst, arkitektur, filosofi og biologi

Magdalena Bugge er masterstudent innen arkitektur på Det Kongelige Akademi i København med fordypning i arkitektur og landskap. Hun skal utforske potensialet for samspillet mellom kunst, arkitektur, filosofi og biologi på Langøya i Oslofjorden.

Magdalena Bugge. Foto: privat

Magdalena Bugge. Foto: privat

– I min masteroppgave ønsker jeg å undersøke arkitektens muligheter for å synliggjøre komplekse økologiske og klimatiske utfordringer ved å sette søkelys på vannets syklus og livet under vannspeilet, forteller Magdalena. Dette vil jeg gjøre med et arkitektonisk utsagn, en studie av representasjonstegninger og intervju som en metode.

– På Langøya har århundrer med kalkutvinning etterlatt dype krater i landskapet. Etter at produksjonen stanset i 1985, ble øya et avfallsmottak for farlig industriavfall. Planen er å gradvis fylle opp kratrene og etablere et nytt naturreservat over det usynlige deponiet. I dag er 215 dekar på østkysten fredet, og deler av nordsiden fungerer allerede som et friluftsområde, forteller Magdalena.

– Øya ligger i Oslofjorden, en fjord med store miljøutfordringer. Oslofjorden er i et diskusjonsfelt hvor ulike holdninger og natursyn blir presentert. Måten vi snakker om helheten i fjorden er annerledes enn når det blir snakket om lokale problematikker. Ved å studere vannets karakteristikker i landskapet på øya og i det omkringliggende havet, kan vannets egenskaper bevege seg på tvers og etablere et holistisk diskusjonsrom hvor lokale begivenheter også er globale, forklarer Magdalena videre.

Målet er å utforske muligheten for å danne et sted hvor naturens prosesser og ulike aktører møtes for å starte en ny samtale om fremtidig utvikling langs fjorden, med utgangspunkt i tilknytning, nysgjerrighet og interaksjon.

Magdalena er koblet opp mot seniorforsker og COASTREC-prosjektmedarbeider Ola K. Berge som sparringsforsker fra Telemarksforsking. Berge sine forskingsinteresser kretser særlig rundt kultursosiologiske og -politiske temaer som deltakelse og inkludering, kulturarbeidsliv, kultur for barn og unge, utenriks kulturpolitikk og kulturdiplomati, og digital kulturproduksjon, distribusjon og konsumpsjon.

 

Ny søknadsfrist 15. desember 2024

I COASTREC-prosjektet vil det deles ut en ny runde med masterstipend. For studenter som skal levere masteroppgave våren 2025, er neste frist for å søke COASTREC masterstipend 15. desember 2024.

Studenten får

  • 50 000 kr i stipend
  • Sparring med en prosjektmedarbeider/forsker fra COASTREC-prosjektet

Studenten bidrar med

  • Muntlig presentasjon av masteroppgaven for Telemarksforsking etter at du har levert og fått godkjent oppgaven.

 

Søknadsprosess

Søknaden skal inneholde en kort prosjektbeskrivelse for oppgaven (maks 3 sider). Prosjektbeskrivelsen bør omhandle teori, problemstilling, metode og hvorfor oppgaven er faglig relevant for COASTREC (FRIKYST) prosjektet.

Send søknaden på e-post til Rebekka.S.Myhrer@tmforsk.no. Oppgi også studiested, studieretning og telefonnummer.

Frist 15. desember 2024