Råd og omsorg for bygg i Sogn og Fjordane

desember 13, 2022 Kulturliv og kulturpolitikk

Hvor stort behov er det for bygningsvernrådgivere i Sogn og Fjordane og hvordan skal en slik rådgivertjeneste organiseres?

Dette er noen av spørsmålene Telemarksforsking har utredet i rapporten Råd og omsorg – utredning av ordning for bygningsvernrådgiving i Sogn og Fjordane, som er utført på oppdrag for Musea i Sogn og Fjordane.

To alternativ for organisering av bygningsvernrådgivere

– Blant kommunene i Sogn og Fjordane møtte vi et stort behov for bygningsvernrådgivere, sier Anne-Sofie Hjemdahl. Hun har skrevet rapporten, sammen med Terje Planke fra Norsk Folkemuseum, og NTNU. Mange av kommunene har per i dag ikke tilgang på bygningsantikvarisk kompetanse, men har behov for slik kompetanse i utforming og oppfølging av plansaker og søknader. Slik kompetanse er spesielt etterlengtet i saker med bygg som ligger i egne hensynssoner, og ved behandling av søknader om rivning og endring av eldre bygg.

Rapporten skisserer to mulige alternativ for hvordan en bygningsvernrådgiverordning kan organiseres. En mulighet er å legge stillingene til museumsarenaene ved Musea i Sogn og Fjordane. Andre alternativ går ut på å lyse ut rådgiverstillinger slik at Musea i Sogn og Fjordane og andre ideelle stiftelser i regionen, kan søke om å få stillingene i en avgrenset periode.

 

En enhetlig ordning for Vestland

Rapporten er basert på intervjuer med bygningsvernrådgivere fra Hordaland (nå Vestland), kommunene i Sogn og Fjordane, håndverkerne ved Musea i Sogn og Fjordane og ulike interessenter og kunnskapsmiljøer i regionen som jobber med tradisjonshåndverk.

– Ut i fra de kartlagte behovene, områdets geografi, utstrekning, og kulturelle forhold, og hvordan ordningen utøves i Hordaland i dag, fant vi at det behov for minimum 1,5 årsverk innenfor bygningsvernrådgiving i regionen , forteller Hjemdahl.

Gjennom mange år har Hordaland hatt en ordning for bygningsvernrådgiving, men etter at Hordaland og Sogn og Fjordane ble slått sammen til Vestland fylke, har det fra Vestland fylkeskommunes side vært ønskelig å inkludere Sogn og Fjordane i ordningen.

 

En armlengdes avstand – bygningsvernrådgiverstillinger lagt til museene

Rapporten argumenterer for at bygningsvernrådgiverstillinger lagt til museene vil bidra til å bygge videre på etablerte kunnskapsmiljøer innenfor museene. Samtidig vil det bidra til å styrke og fornye museenes kunnskap. Det er også en ordning som gir bygningsrådgiveren en autonom posisjon gjennom en armlengdes avstand mot den fylkeskommunale forvaltningen, finansieringsordninger og utøvende håndverk.

– Videre mener vi dette er en ordning som vil bidra til å styrke museenes lokale relevans. Det vil synliggjøre museets kompetanse på nye måter å gjøre museene til relevante samfunnsaktører, forteller Hjemdahl. En slik ordning vil dessuten være et grep i et tverrsektorielt samarbeid innenfor kulturarvsforvaltningen, og svare ut kulturpolitiske føringer. Det andre alternativet, med utlysning av stillingene, vil kunne være mer egnet til å ta opp endringer i behov og vil passe bedre ut fra ikke-museale vilkår.

Les hele rapporten her