Yrkesrettet attføring av personer med psykiske lidelser

Telemarksforsking-Bø har gjennomført et prosjekt om yrkesrettet attføring av personer med psykiske lidelser. Prosjektet har vært finansiert av Sosial- og helsedepartementet.Prosjektet har vært delt opp i to delundersøkelser:a) Med utgangspunkt i KIRUT-databasen har vi analysert resultatet av den yrkesrettede attføringen ut fra diagnose, bakgrunnsvariabler og type attføringstiltak. Hovedfunnet er at personer med psykiske lidelser har dårligere attføringssannsynlighet til arbeidsmarkedet, men at dette resultatet er følsomt for pensjons- og inntektsforhold. Videre fant vi at høy utdannelse og høy inntekt hadde en positiv effekt på jobbsannsynlighetb) Vi har gjennomført intervjuer med 26 personer som var på yrkesrettet attføringen og som hadde/hadde hatt psykiske problemer. Hensikten med intervjuene var å få brukernes syn på møtet med og samarbeidet mellom aktørene i attføringsapparatet. Hovedresultatet er at brukerne er sprikende i sin vurdering. Brukere med høye forventninger til attføringen, som inntar en brukerrolle overfor attføringsapparatet og som ønsker å studere, er mest positive. Brukere som er på arbeidstreningstiltak, er ofte mer kritiske, selv om de i utgangspunktet inntok en brukerrolle overfor attføringsapparatet. Brukere uten motivasjon ifb med den yrkesrettede attføringen inntar ofte en klientrolle.

Forfatter

Nils Asle Bergsgard, Knut Løyland

Type

Rapport

Rapport

137

ISBN

82-7401-198-8