Volda kommune - brukerundersøkelse PPT

Kommunestyret i Volda kommune har vedteke at det skal gjennomførast ei brukarundersøking knytt til PPT. I vedtaket heiter det mellom anna:Kommunestyret ber om at det vert gjennomført ei brukarundersøking der skulane/barnehagane, representert ved både leiarar, lærarar/førskulelærarar og føresette skal verte stilt spørsmål om mellom anna tilgjenge, svartid og om ein får tilstrekkeleg hjelp utifrå det opplevde behovet, PP-tenesta sitt mandat og føresetnadane i det interkommunale samarbeidet. Målet med brukarundersøkinga er å gje eit samla bilete av brukarane si oppfatning av tenestene Volda kommune mottek frå det interkommunale PPT. Resultatet av undersøkinga skal nyttast som styringssignal for Volda kommune sine eigarrepresentantar og blir lagt fram for TOK – tenesteutval for oppvekst og kultur og kommunestyret.Alle foreldre og tilsatte med saker i PPT i barnehage de siste to årene og i skolen det siste året fikk anledning til å besvare en nettbasert, fullstendig anonym undersøkelse hvor de fikk spørsmål om sine erfaringer som brukere av PPT, blant annet om tilgjengelighet, svartid, fornøydhet med grad av hjelp samt kvalitet på PP-tjenestens arbeid generelt.

Ut fra funnene i denne studien virker det interkommunale samarbeidet om PP-tjenesten å fungere tilfredsstillende ut fra mandatet.

 

Forfatter

Monica Bjerklund

Utgitt

19.11.2021

Type

Notat

Notat

14 - 2021

ISBN

978--82-336-0454-7

Last ned