Vest-Telemark Rådet - erfaringer og videre drift

REFERAT: Rapporten består av en evaluering av virksomheten i Vest-Telemark Rådet og diskuterer og gir innspill til den videre driften av organet.Evalueringen tar for seg erfaringer fra Vest-Telemark Rådets arbeid med praktisk interkommunalt samarbeid, statlig tjenestetilbud, vei/samferdsel, næringsutvikling og Vest-Telemark Rådet som faglig forum og møteplass. En hovedkonklusjon er at Vest-Telemark Rådet har oppnådd gode resultater på flere av disse virksomhetsområdene, men at en har vært forhindret fra å gjøre ytterligere framskritt som følge av uoverensstemmelser i lokaliseringsspørsmål. Videre ser det ut til at Vest-Telemark Rådet har en relativt svak forankring i kommunene.Diskusjonen om den framtidige driften av Vest-Telemark Rådet har et særlig fokus på regionrådets arbeidsområder, oppgavefordeling mellom regionråd og kommuner, organisering av Vest-Telemark Rådet, vedtekter og beslutningsmodeller, sekretariat og økonomi og utgiftsfordeling. Denne delen av rapporten gir råd og skisserer ulike valgmuligheter på disse områdene.

Forfatter

Erik Henningsen og Karl Gunnar Sanda

Type

Arbeidsrapport

Arbeidsrapport

4 -