Vannforurensing

Miljøfaglige undersøkelser i f.m. søknad om ny reguleringskonsesjon for Møsvatn

Arbeidsrapport nr. 4 - Vannforurensing - omfatter drøfting av:  Møsvatn som resipient for avløpsvann  Møsvatn som drikkevannskilde for Rjukan  Lokale drikkevannsinteresserMed hensyn til bruk av Møsvatn som resipient for kommunalt avløpsvann, anses ikke reguleringen å medføre spesielle problemer angående utslipp av organisk stoff eller næringssalter. Reguleringen øker i noen grad negative effekter av bakteriologiske utslipp da oppholdstiden kommer ned mot 1 til 2 døgn ved LRV. Her presiseres at innblandingsbassenget ved dammen aldri vil kunne gi en fullgod bakteriologisk sikring uansett reguleringsform eller -nivå. Reguleringen gir klare negative effekter for utslippssystem fra renseanlegg. Her tilrås derfor å søke landbaserte løsninger med infiltrasjon eller diffuse utslipp i myr. En slik løsning har også klart positiv bakteriologisk effekt.En har vanskeligheter med å dokumentere negative effekter fra regulering av Møsvatn på Rjukans drikkevann. Det er imidlertid sannsynlig at lav vannstand og erosjon under isgang og snøsmelting virker negativt. Utfra de kunnskaper en sitter inne med i dag anses hovedproblemet med periodisk dårlig råvann å ha sin årsak i vassdragsavsnittet mellom Frøystul og Skarfoss. Endret manøvrering ved Frøystul kraftstasjon de siste årene har ikke virket positivt inn.Det lokale vannverket på Skinnarbu henter vann fra en stabil og god grunnvannsbrønn i fjell. Skal en påpeke evt. negative effekter av regulering, må det være at reservevann av praktiske hensyn vanskelig kan hentes fra Møsvatn. Derfor tilrås sikkerheten økt ved å etablere flere fjellbrønner.

Forfatter

Gunnar Bjørnson

Type

Arbeidsrapport

Arbeidsrapport

4 -