Våle og Ramnes - to elller en?

Utredning av et beslutningsgrunnlag for status quo, utvidet samarbeid eller sammenslåing

Telemarksforsking-Bø har på oppdrag av "Styringsgruppen for utredning om eventuelle endringer i kommuneinndelingen i Våle og Ramnes" utredet fordeler og ulemper ved tre alternative tilknytningsformer mellom de to kommunene. De tre alternativene er: 1) Nullalternativet - som innebærer en fremskrivning av dagens situasjon med to selvstendige kommuner og nåværende omfang på det interkommunale samarbeidet. 2) Sammenslåingsalternativet - som innebærer en full sammenslåing av de to kommunene. 3) Samarbeidsalternativet - som innebærer en tettere integrasjon mellom de to kommunene gjennom en videreutvikling av interkommunale løsninger både i bredde og dybde. Rapporten inneholder først en prinsippdrøfting av utredningsalternativene basert på teori og tidligere erfaringer (kap. 2). Deretter presenteres en del sentrale fakta om de to kommunene, herunder fakta om eksisterende interkommunalt samarbeid (kap. 3). Fakta om det interkommunale samarbeidet er for øvrig i sin helhet presentert i en egen delrapport (arbeidsrapport nr 16/98). I kap. 4 gis en oversikt over argumenter for og mot henholdsvis et tettere samarbeid og sammenslåing. Argumentene er knyttet til syv mål som styringsgruppen for prosjektet la til grunn for utredningen. Rapporten avsluttes med et kap. 5 der tre scenarier for mulig fremtidig utviklingsforløp presenteres. De tre scenariene har følgende navn: 1. Den nye "storkommunen" 2. Samarbeidskommunene Våle og Ramnes 3. Nærmiljøkommunene.

Forfatter

Willy Mo, Kjetil Lie

Type

Rapport

Rapport

144

ISBN

82-7401-106-6