Tverretatlig samarbeid om personer med sammensatte hjelpebehov

En evaluering av oppfølgingen av Samarbeidsrundskivet i kommunene

Personer med sammensatte hjelpebehov trenger ofte hjelp fra flere etater. I 1997 sendte Sosial- og helsedepartementet og (den gang) Kommunal- og arbeidsdepartementet ut et rundskriv – Samarbeidsrundskrivet (H-28/97) – som fokuserte på utvikling og formalisering av samarbeidet om personer med sammensatte hjelpebehov i førstelinjen i kommunene. Det ble vektlagt at sosial- og helseetaten i kommunen, arbeidskontoret og trygdekontoret, samt andre aktuelle instanser, inngikk i samarbeidet.Denne rapporten beskriver hva som har skjedd i kommunene som følge av Samarbeidsrundskrivet, og hvorfor dette har skjedd. Den gir også en mer generell beskrivelse av samarbeidet i førstelinjen i kommunene om personer som trenger samordnet bistand fra ulike etater/instanser. Videre vurderes kvaliteten på samarbeidet og om samarbeidet har ført til bedre resultater for målgruppene.Hovedkonklusjonen er at det i relativt stor utstrekning samarbeides om målgruppene i kommunene, både formelt og uformelt, både på ledelses- og på saksbehandlernivå. Det formaliserte samarbeidet fungerer stort sett brukbart, og det synes å gi visse resultater for målgruppene.

Forfatter

Nils Asle Bergsgard, Margunn Bjørnholt og Bent Aslak Brandtzæg

Type

Rapport

Rapport

176

ISBN

82-7401-142-2