Stordriftsfordeler og skalautvidende tekniske endringer i norsk spesialisert kornproduksjon.

Formålet med denne artikkelen er å anslå omfanget av ikke-utnyttede stordriftsfordeler i spesialisert kornproduksjon her i landet, og hvilke konsekvenser det ville ha for antall bruk om de faktisk ble utnyttet. Vi undersøker også om disse stordriftsfordelene endrer seg over tid på grunn av skalautvidende tekniske endringer. Analysen er basert på datamateriale for enkeltbruk for perioden 1972-1996. Av resultatene framgår det at kostnadene kunne ha vært redusert med mellom 35 og 40 prosent dersom stordriftsfordelene ble utnyttet fullt ut. Dette ville imidlertid ha medfort en reduksjon i antall bruk på mellom 85 og 90 prosent. Vi finner også at kostnadsoptimal skala øker sterkt i den aktuelle perioden og er nær tre ganger større i 1996 enn i 1972. Størrelsen på brukene har også økt, men både kostnadsgevinsten og konsekvensene for antall bruk av å utnytte stordriftsfordelene viser en viss økning over tid. De strukturelle endringene synes derfor å henge noe etter de teknologiske endringene i norsk spesialisert kornproduksjon.

Forfatter

Knut Løyland og Vidar Ringstad

Utgitt

20.02.1999

Type

Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier