Statlige føringer på kommunenes frie inntekter

Hvilken betydning har de for kommunene?

Rapportens tema er statlige føringer på kommunenes frie inntekter. Disse føringene gis i statsbudsjettets omtale av veksten i frie inntekter, og kan oppfattes som et alternativ til øremerkede tilskudd. Føringene er gjerne knyttet til satsinger for å styrke forebyggende kommunale tjenester. Vi finner at føringene har en lavere prioriteringseffekt enn ordinære øremerkede tilskudd. Kommunene er i hovedsak positive til føringene, og noen har som prinsipp at føringene skal følges. Men mange følger ikke føringene. Argumentene er dårlig økonomi, allerede gode tjenester, at føringene kun gjelder små beløp eller et prinsipp om at frie midler er frie og at føringene er symbolpolitikk.

Vår konklusjon er at slike føringer generelt ikke vil ha samme prioriteringseffektivitet som strengere virkemidler. Føringene gir derimot rom for kommunal fleksibilitet, og staten bør være bevisst på forskjellene. Det er også gode grunner for at føringene bør fokusere mer på ønsket tjenestestandard enn i dag.

Rapporten er skrevet på oppdrag for KS

Spørsmål om rapporten kan rettes til Trond Erik Lunder

Forfatter

Lars Håkonsen, Per Kristian Roko Kallager og Trond Erik Lunder

Utgitt

17.10.2017

Type

Rapport

Rapport

392

ISBN

978--82-336-0032-7

Last ned