Statlig styring av norske kommuner

Resultater fra en spørreundersøkelse

Denne arbeidsrapporten utgjør en delrapport innenfor prosjektet ”Statlig styring og lokalt effektivitetstap”, utført for Kommunenes Sentralforbund/KS Forskning. Arbeidsrapporten beskriver resultater fra en spørreundersøkelse rettet mot rådmennene i alle landets kommuner. Skjemaene ble sendt ut i desember 99, og det ble gjennomført en purrerunde i januar 00. I spørreundersøkelsen uttaler kommunene seg om ulike aspekter ved statens styring av kommunene, blant annet omfanget av øremerkede tilskudd og juridisk/administrative reguleringer for ulike kommunale tjenestesektorer, de enkelte kommunenes ønsker om omprioriteringer mellom sine tjenestesektorer hvis de fullt ut fikk bestemme selv, og kommunenes forventninger om kommende statlige styringsinitiativ. Blant de mest interessante resultatene nevnes at hele 50% av kommunene forventer at det vil bli innført nye øremerkede tilskudd til skolesektoren i løpet av de kommende år, og at en del kommuner uttaler at de tilpasser seg til denne forventningen ved å være avventende med å bruke egne midler i påvente av eventuelle statlige tilskuddsordninger. Dette indikerer at statlig styring gjennom tidsavgrensede handlingsplaner eller ”pakkeløsninger” kan ha langsiktige virkninger som er uheldige for lokaldemokratiets funksjonsmåte med tanke på å framskaffe et tjenestetilbud som er tilpasset lokale behov. Slike ordninger kan over tid bidra til at kommunene blir avventende med å løse observerte behov i egen kommune, og i stedet skyver uløste oppgaver foran seg med håp om at det innføres statlige særtiltak eller særbevilgninger.

Forfatter

Lars Håkonsen

Type

Arbeidsrapport

Arbeidsrapport

1 -