NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Våre fagområder

Helse- og velferdsforsking
I Fagområdet for Helse- og velferdsforsking bruker vi vår empiriske erfaring og teoretiske kompetanse til å kaste lys over intenderte og uintenderte effekter av dagens velferdspolitikk.
Vis publiseringer
Kommunalforsking
Vi arbeider med kommunestruktur, interkommunalt samarbeid, statlige virkemidler og finansieringsopplegg overfor kommunene, omstillingsarbeid og økonomistyring.
Vis publiseringer
Kulturforsking
Telemarksforsking er Norges ledende miljø for forskning på kulturpolitikk og kulturøkonomi.
Vis publiseringer
Regional utvikling
Næringsanalyser, "Nærings-NM", bransjeanalyser, attraktivitetsbarometer og evalueringer av næringstiltak.
Vis publiseringer
Senter for natur- og kulturbasert nyskaping
Telemarksforsking har spisskompetanse på bærekraftig stedsutvikling
Vis publiseringer

Vis publiseringer alle fagområder

Publiseringer

Søkestreng Felt Type


Rapporter / Vitenskapelige artikler  
Kostnader i barnehager i 2013 og nasjonale satser for 2016 2015
Inntekter og utgifter i hyttekommuner 2015
REPORT 1 GEOSUST 2015
Kunstnerundersøkelsen 2013 2015
Utredning av kommunestruktur i Numedal 2015
I posisjon til å fortelle 2014
Naturarv skaper verdier 2014
#Mangletre 2014
Skolestruktur i Stange kommune 2014
Folkeopplysning som moralsk prosjekt 2014
Danseglede og hverdagsliv 2014
Utredning av kommunestruktur i Ofoten 2014
Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune 2014
En gjenganger rir igjen. 2014
Erfaring møter kreativitet 2014
Kulturpolitikk og paternalisme 2014
Recruitment of actors to theatres 2014
Analyse av barneverntjenesten i Marker kommune 2014
Andelslandbruk - økologisk spydspiss 2014
Utgreiing av aktuelle kommunestrukturalternativ for Vinje kommune 2014
Koreokrati 2014
Kulturpolitikkforskning i Norden 2014
Fremtidens ORKidé 2014
Konsekvenser av alternative kommunestrukturmodeller på Helgeland 2014
Atelierundersøkelsen 2014
Finansiering av ikke-kommunale barnehager 2014
Hvor mange gullplater henger på veggen? 2014
Who Owns an Interpretation? 2014
Utredning av samhandlingsstruktur for reiselivsnæringen i Vestfold 2014
Delkostnadsnøkkelen for pleie og omsorg 2013
Lokale skatter og insentiver til næringsutvikling 2013
Arbeid i sikte 2014
Nordhordaland Kommunestruktur 2015 2014
Metodeutvikling innen arbeidsrettet rehabilitering 2013
Evaluering av Lister PPT 2013
Evaluering av Lister barnevern 2013
Interkommunalt barnevern i Knutepunkt Sørlandet 2013
Å gjete harer og bære staur 2013
Hver gang vi møtes 2013
Ung i Vestfold 2013 2013
Bondens miljøplan - gjennomføring, erfaringer og synspunkter på hvordan planen virker 2013
Utgiftsutjevningen i inntektssystemet - Delkostnadsnøkkel for barnevern 2013
Kostnader i barnehager i 2012 og nasjonale satser for 2014 2013
Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi 2013
Exhibit / Inhibit 2013
Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon - med spesiell fokus på levekårsområdet 2013
Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppgaver og ressursbruk 2013
Omsorg og styring 2013
Kommune- og forvaltningsgrenser. Utfordringer i byområder. 2013
Duett eller duell? 2013
Ny profesjonell praksis på oppvekstfeltet? 2013
Tro og skikk 2013
Konsekvenser av mulig sammenslåing av Bjugn og Ørland kommuner 2013
Følgeevaluering av Oppfølgingsteam-Telemark 2013
Begeistringsforskning eller evalueringstyranni? 2013
Omsorgsyrker, hierarki og kjønn 2013
Å samle er å velge 2013
Kunst og makt 2013
En armlengdes avstand eller statens forlengede arm? 2013
Kultur møter kulturmøter 2013
Kulturutgifter i kommunene 2012
Nordisk kultursamarbeid - forskning og kunnskapsbehov 2013
Zygmunt Baumans modernitetstrilogi 2013
Usikre forplikelser i kommuneregnskapet 2013
Artists in an Iron Cage? 2012
The demand for performing arts. Some evidence of Linder's disease 2012
Den skapende folkemusikeren 2012
SIMBA - sammen i innsatsen mot barnefattigdom i Drammen kommune 2012
Infrastruktur for kvalitet? 2012
Evaluering av TOPP 2012
Kostnader i barnehager i 2011 og nasjonale satser for 2013 - revidert versjon 2012
Opplandslandbruket RULLer 2012
Hortensia 2012
Jordmor i farta! 2012
Sosialt entreprenørskap som ledd i innsatsen mot fattigdom 2012
Interkommunalt barnevern i Risør, Vegårshei, Gjerstad og Åmli 2012
The rhetorics of bad quality 2012
Stability and change - Work and income conditions for Norwegian artists 2012
Analyse av barnehagesektoren i Nittedal kommune 2012
Suksessrike distriktskommuner 2012
Hopning av levekårsulemper i storbyene 2012
Nettverk og forpliktelser i velferdsstaten 2012
Undersøkelse av selvkost i kommunenes byggesaksgebyrer 2012
Praktisering av sjølvkostprinsippet i kommunane 2012
Katedral, paviljong og børs 2012
Okka by 2012
NæringsNM 2011 2011
Fremskrittspartiets kulturpolitikk 2011
Er øremerking treffsikkert? 2011
En gjenganger krysser sitt spor. 2011
Det lille i det store 2011
Den vanskelige samhandlingen 2011
Veileder rapportering av transaksjoner mellom kommune, kommunalt foretak og interkommunalt selskap i KOSTRA 2011
Gi meg en K 2011
La politique culturelle en Norvège 2011
Teater som fag, kall og yrke 2011
Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet 2011
Attraktivitetsbarometeret 2010
Avsetning av biorest til landbruket 2011
Borrowing demand at local public libraries in Sweden 2011
Fixed or free book prices: is a hybrid system superior? 2011
Kostnadsstruktur i norsk eldreomsorg 2011
Tiltaksprofil og økonomi for barnevernet i Brønnøy 2011
Brukermedvirkning i pleie og omsorgssektoren 2011
Fordelar og ulemper ved kommunesamanslåing av Volda og Ørsta kommunar 2011
Nytt nordisk kultursamarbeid 2011
Styring og engasjement 2011
Sosiale ulikheter i oppvekst - en humanitær utfordring 2011
Evaluering av rehabiliteringstiltakene SOLA og PIA 2010
Kostnader og kvalitet i pleie- og omsorgssektoren 2011
Når hornet er lagt på hylla 2010
Tiltaksprofil og økonomi for barnevernet i Kragerø 2011
Utgreiing av kommunestruktur i Ryfylke 2011
Frihet til likeverd 2011
Kommuneregnskapet - nyttig for hvem og til hva? 2011
Reiselivsprogrammet i Møre og Romsdal 2006-2010 2010
Arena Fritidsbåt Foresight 2010
Materialitet og mening 2010
For mange fattige kunstnere? 2010
Utgifter i barnehager 2010
Interkommunalt barnevern i Kongsbergregionen 2010
Evaluering av FRAM kultur 2005 - 2010 2010
En plass i solen 2010
Kostnadsutviklingen i det kommunale barnevernet 2010
Landskapsøkonomi 2010
Samhandling mellom kommuner og helseforetak 2010
Efterfrågan på boklån från svenska folkbibliotek 2010
Frihet og forutsigbarhet 2010
Innlemming av barnehagetilskuddet i det kommunale inntektssystemet 2010
Kragerøkystens framtid 2010
Mosvik og Inderøy 2010
Bosetting av flyktninger 2010
Utgifter i barnehager 2010
Kunstnere i byråkratisk jernbur? 2010
Klimakutt i Grenland Fase 2 2010
Frivillige kommunesammenslutninger 2005-2008 2009
Om egenverdi 2009
NæringsNM og Attraktivitetsbarometeret 2009 2009
Kvalitetsvurderinger på kollisjonskurs 2009
NæringsNM 2009 - delrapport nyetableringer 2009
Kvalitet og forankring 2009
Evaluering av Folkehelseprogrammet i Telemark 2006-2009 2009
Kartlegging av levekår i Skien 2009
Kulturskole for alle? 2009
Ulovlig fildeling av musikk – hva bør gjøres når ny teknologi truer opphavsretten? 2009
Interkommunalt barnevern 2009
Kulturkunnskap i en kunnskapskultur 2009
Evaluering av arbeidsmarkedstiltak i skjermede virksomheter 2009
Kompetanse og faglig infrastruktur i helse- og omsorgstjenesten 2009
Arbeidsmedisin i vakuum? 2009
Evaluering av Bokavtalen 2009
Betydninigsfull kunst - eller Terapeutisk teater? 2009
Evaluering av tiltaket "Arbeidsrettet rehabilitering" 2009
On the price- and income sensitivity of the demand for sports: Has Linder´s disease become more serious? 2009
Evaluering av Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2009
Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren 2008
Næringsanalyse for RV13-regionen 2008
Næringsanalyse for Øvre Romerike 2008
Næringsanalyse for Kragerø 2008
Næringsanalyse for Drangedal 2008
Næringsanalyse for Notodden 2008
Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Årdal 2008
Næringsanalyse for Akershus 2008
Næringsanalyse for Vest-Telemark 2008
Næringsanalyse for Telemark 2008 2008
Fakta om folk og næringsliv i Grenland 2008
Næringsanalyse for Skedsmo 2008
Næringsanalyse for Ryfylke 2008
Næringsanalyse for Midt-Telemark 2008
Næringsanalyse for Bamble 2008
Svart økonomi i bygge- og anleggsbransjen 2008
Næringsanalyse for Glåmdal 2008
Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet i Midt-Gudbrandsdal 2008
Museum og kranium 2008
Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet i Lofoten 2008
Interkommunal sosial- og barnevernstjeneste og overgang til NAV 2008
Evaluering av Nettverksguide Telemark 2008
Fylkesplan for Telemark, Resultatrapport, kultur & identitet 2008
Fylkesplan for Telemark - bolig og næring 2008
Fylkesplan for Telemark, Resulatrapport, Kompetanse 2008
Fylkesplan for Telemark, Resultatrapport, infrastruktur 2008
Fylkesplan for Telemark - hovedmålene 2008
Determinants of Borrowing Demand from Norwegian Local Public Libraries 2008
Evaluering av Arena-prosjektet Plastinnovasjon Østfold 2008
Kunstnernes aktivitet, arbeids- og inntektsforhold, 2006 2008
Mission Impossible or an Obvious Option 2008
Bidrag til forbedring? 2008
Evaluering av regionale miljøprogram i jordbruket 2008
Lønnssmitte fra privat til kommunal sektor i norske arbeidsmarkeder 2008
Evaluering av samarbeidsrådet for Nedre Romerike 2008
Næringsanalyse Hallingdal 2008
Eierskap 2008
Nyetableringer i Telemark 2007 2008
Næringsanalyse for Stord, Fitjar og Sveio 2007
Evaluering av klinisk stige ved Sykehuset Telemark HF 2008
Næringsanalyse Setesdal 2007
Næringsanalyse for Drammensregionen 2008
Næringsanalyse Lødingen 2007
Næringsanalyse for Sauda 2007
Kundetilfredshet med byggesaker, oppmålingssaker og private reguleringssaker i Larvik kommune 2007
Editors’ Introductiuon: Nordic cultural policy 2008
Arts management and the autonomy of art 2008
Rytmisk rapportering 2008
Kulturmoms 2008
Sluttevaluering av prosjektet Kompetansebrobygging i Midt-Telemark 2008
Næringsanalyse Hordaland 2007
Evaluering av samordningsforsøket. 2007
Næringsanalyse Vestfold 2007
Næringsanalyse Nord-Trøndelag 2007
Næringsanalyse Telemark 2007
Næringsanalyse Sogn og Fjordane 2007
Næringsanalyse Buskerud 2007
Næringsanalyse Akershus 2007
Næringsanalyse Østfold 2007
Folk og næringsliv i Grenland 2007
Evaluering av landbrukskontoret for Sel og Vågå 2007
NAVs satsing på arbeid og psykisk helse 2007
Evaluering av FRAM og iVEL 1997-2005 2007
Næringsanalyse for Innherred 2007
Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning 2007
Young Artists and the Charismatic Myth 2007
Nowegian Subsidized Theatres - Failure or Future? 2007
Samfunnsøkonomi og sunn fornuft 2007
Toppidrettens formel. Olympiatoppen som alkymist. 2007
Sport Policy. A Comparative Analysis of Stability and Change 2007
Comparative Elite Sport Development. Artikkeltittel: Norway. 2007
Kulturstrategier i Finnmark 2007
Mohairgeiter, kulturlandskap og spinneriproduksjon 2007
Hvorfor er kjønn en blind flekk i kulturpolitikkforskningen? 2007
En historie om svensk kulturpolitikk. Om Tobias Hardings avhandling "Nationalasing Culture" 2007
Næringsanalyse for Giske 2007
Midt-Telemark 2020: Et internasjonalt senter for forsking og utdanning 2007
Nyetableringer i Telemark 2007
Kultur og næring i Grenland 2007
Næringsmonitor Skien 2007
DUS – Den unge scenen 2007
Piplinger og kultur- og naturbaserte opplevelser. 2007
Inn i ei ny tid 2007
Næringsanalyse for Sauda 2007
Folk og næringsliv i Skien 2007
Den gode, hellige og disiplinerte kunsten. 2007
Næringsmonitor Porsgrunn 2007
Evaluering av integreringstilskuddet: Flyktningenes rammetilskudd 2006
Evaluering av Innovativ Fjellturisme 2006
Evaluering av forsøk med interkommunalt samarbeid om barnevern i Vest-Telemark 2006
Næringsanalyse Follo 2006
Næringsanalyser for Sogn og Fjordane 2006
Folk og næringsliv i Grenland 2006
Næringsanalyse for Nord - Trøndelag 2006
Nærings-NM 2006 2006
Næringsanalyser for BTV 2006
Næringsanalyse Innherred 2006
Næringsklynger i BTV 2006
Norsk på nytt 2006
Arbeidsformidling av langtidsledige og yrkeshemmete - en evaluering av formidlingstiltaket KAT 2006
Evaluering av jobbfokus 2006
Granvin og Voss - framleis to? 2006
Fastsetting av satser, utmåling av økonomisk sosialhjelp og vilkårsbruk i sosialtjenesten. 2006
Arbeids- og fritidstiltak for mennesker med psykiske lidelser. 2006
Næringsmonitor Vest-Telemark 2006
Næringsstruktur og vekst i Buskerud, Telemark og Vestfold 2006
Fakta om folk og næringsliv i Grenland - Pr. august 2006 2006
Sport and Politics. The Case of Norway 2006
The Institutionalization of an Elite Sport unit. The case of Olympiatoppen 2006
Kommuneregnskapet - rammeverk og prinsipper 2006
Organisering - GITstoga - Konfidensiell 2006
Forskningsbasert entreprenørskap 2006
Entreprenørskap i ulike regionale kontekster 2006
Evaluering av samordningsforsøkene mellom aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten 2006
Kva er Ryfylke? 2006
Næringsanalyse for kommunene Elverum, Stor-Elvdal, Våler og Åmot 2006
Næringsanalyse TINN 2006
Å bygge en ny kommune! 2006
Evaluering av prosjektet: Før oppstart 2007
Bokn og Tysvær - single eller saman? Hovudrapport 2006
Sosialtjenesten - praksis ved bruk av økonomisk stønad og vilkår 2006
Evaluering av forsøk med kommunale arbeidsmarkedstiltak. 2006
Evaluering av FRAM-programmet i Nord-Trøndelag, i perioden 1998-2002 2006
The demand for books estimated by means of consumer survey data 2006
Næringsanalyse for Østfold 2006
Næringsanalyse Akershus 2006
Næringsanalyse for Ryfylke 2006
Evaluering av Miljø og Energi Telemark 2006
Evaluering av forsøk med interkommunale barnevern 2006
Wow, hu kan jo spelle jo! 2005
Sykkelturisme i eit kulturøkonomisk perspektiv 2005
Næringsanalyse for Buskerud Telemark Vestfold 2005
Næringsanalyse for Innlandet 2005
Næringsanalyse for Akershus 2005
Næringsanalyse for Nord-Trøndelag 2005
Næringsanalyse for Østfold 2005
Idrettspolitikkens maktspill 2005
Næringsanalyse for Larvik 2005
Retorikk og litteraturpolitikk 2005
Fakta om folk og næringsliv i Grenland 2005 2005
Brukerundersøkelse ved Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten i Bydel Frogner og Bydel St. Hanshaugen 2005
Kompetansenettverket for småskala matproduksjon 2004
Kva er Setesdal? 2005
Næringsanalyse for Setesdal 2005
Evaluering av samordningsforsøkene. Fjerde delrapport 2005
Næringsanalyse Drangedal 2005
Formuesbevaring, kapitalkostnader og resultatbegreper 2005
Telemarksfeet som beiterydder 2005
Næringsanalyse Hol 2005
Næringsanalyse HALD 2005
Næringsanalyse for Innherred 2005 2005
Frå Vogge til Mekka 2005
Globalisering og industri Grenland 2005
NM i næringsutvikling 2005
Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004 2005
Evaluering av nye finansieringsformer i Aetat - Sluttrapport 2005
Næringsanalyse Innherred 2005
Den vanskelige dialogen 2005
Telemarkskyri Meieri AS - Forretningsplan. 2005
Budsjettmessige omprioriteringer i kommuner ved omgjøring av øremerkede tilskudd til rammetilskudd 2005
Yrkeshemmede med psykiske lidelser 2005
Kommersialisering av forskning 1995-2003. 2005
Næringsanalyse Skedsmo 2005
Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2005 2006
Mange vil ha, men få vil selje? 2005
Arbeidsmarkedbedriftene i Telemark 2005
Telemark som merkevare 2005
Næringsanalyse for Nord-Trøndelag 2005
Evaluering av forsøk med øremerkede tilskudd 2005
Kulturøkonomi 2005
Evaluering av Samordningsforsøkene. Brukernes erfaringer. Tredje delrapport. 2005
Økonomiske effekter av ulike alternativer for kommunesammenslåing i Midt- og Nord-Gudbrandsdal 2004
Hva skjer med rammeoverføringene ved kommunesammenslåing? 2004
Evaluering av Samordningsforsøkene mellom Aetat, sosialtjenesten og trygdeetaten. Andre delrapport 2004
Hva skjer med rammeoverføringene ved kommunesammenslåing? 2004
Unge skuespillere på et kunstfelt i endring 2004
Velferdsforvaltningen i Storbritannia 2004
Næringsanalyse Trondheim 2004
Jeg må! Jeg må; så byder meg en stemme! 2003
On the cultural blessings of fixed book prices. Facts or fiction? 2003
Hvorfor stiger prisen på bøker så sterkt? 2003
Fra stille til litt mer ville? 2004
Child care subsidies and economic efficiency 2003
Politikken overfor familier med førskolebarn - noen veivalg 2003
Samarbeid med god glid! 2003
Styring og intern diskurs i et norsk helseforetak 2003
Effektivitetsforskjeller mellom offentlige og private barnehager 2003
Norske institusjonsteatre - en moderne gresk tragedie 2003
Arbeidssøkere med lese- og skrivevansker 2003
Pionerer i regional kunstformidling 2003
Sosiologi som kampsport. Bourdieu og kulturforskningen 2003
Vellykkede interkommunale tjenestesamarbeid 2003
Myter, despoti, demokrati og samfunnsøkonomi 2002
Scenekunstutvalgets utredning. Et bidrag til revitalisering av norsk scenekunst? 2002
Full barnehagedekning - hvordan og til hvilken pris? 2002
The gains and structural effects of exploiting scale-economies in Norwegian grain production 2002
Kjønn, sted og regional utvikling: Det fenomenale sted 2002
Kjønn og kunnskapsmakt: Det mannlige blikket 2002
Sted som metafor for kvinnelig subjektivitet: Reisen mot nord 2002
Scientific Approaches to the Arts: A Topic for Quarrelsome Academics or a Fruitful Issue within Cultural Policy Research? 2001
Hvordan ser effektivitetstapet ut? 2001
The First International Conference on Cultural Policy Research 2001
A note on green taxes and double dividends 2001
Gains and structural effects of exploiting scale-economies in Norwegian dairy production 2001
Offentlig kulturpolitikk i utakt? 2001
Om subjektivitet i tilfredshetsundersøkelser. 2000
Barnehager i et samfunnsøkonomisk perspektiv 2000
Politics and Citizenship on the Eastern Baltic Seaboard 2000
Kommunal tilpasning 2000 - Når forventninger får malinga på skolene til å flasse 2000
Desinformasjon om analyser av stordriftsfordeler i landbruket. 1999
Statlig styring av kommunesektoren - konsekvenser for effektivitet og fordeling 1999
Stordriftsfordeler og skalautvidende tekniske endringer i norsk melkeproduksjon. 1999
Stordriftsfordeler og skalautvidende tekniske endringer i norsk spesialisert kornproduksjon. 1999
The Artist in Metropolis: Centralisation Processes and Decentralisation Policy in the Artistic field 1998
Cost-Optimal scale of Child Care Institutions 1998
Cost Efficiency in the Provision of Child Care Services 1998
Cultural Divisions in International Cultural Co-operation 1998
Etablering av kommunale miljødatabaser 1998
To dope or not to dope 1997
Inntektsvirkninger av arbeidsløshet 1997
Phillipskrøller og konjunktursykler 1996
Doping in Norwegian Gyms - a Big Problem? 1996
Barnehagetjenester, effektivitet og fordelingsproblemer 1996
Determinants of forest activities - A study of private nonindustrial forestry in Norway 1995
Betalingsvillighet for økologiske matvarer i Norge 1993
Du's etablererstipend 1989 og 1990 1991