Solomødre og deres familieform

26.05.2020 ga Stortinget enslige norske kvinner rett til assistert befruktning med donorsæd i Norge. I denne studien utforskes hvilken betydning solomødre tror det vil få at enslige kvinner har fått rett til assistert befruktning i Norge, og hvordan denne retten til fertilitetsbehandling kan utvide og endre forståelsen av familie og familiemangfold.

Et hovedfunn var at mødrene var opptatt av hvordan lovendringen kunne bidra til en normalisering av deres familieform i ulike kontekster, både for barnet selv, innad i egen familie, i deres omgangskrets, i pedagogiske institusjoner og i samfunnet. Denne normaliseringen håpet de kunne redusere fordommer om deres egen familieform og dermed lette livet til barna i solomødrenes familier.

Undersøkelsen bygger på intervjuer med 41 norske kvinner som selvhar fått barn gjennom assistert befruktning i utlandet før denne lovendringen kom.

Studien er en del av Monica Bjerklunds PhD om barnehagens arbeid med familiemangfold. 

https://www.universitetsforlaget.no/familiemangfold-og-profesjonsutovelse-i-barnehagen

Forfatter

Monica Bjerklund

Utgitt

29.07.2022

Type

Vitenskapelig artikkel i antologi