Samarbeid om behandlingsplasser for rusmisbrukere

En evaluering av Rusmiddelprosjektet i Telemark, Buskerud og Vestfold

Både to lovendringer og det økte fokuset på målgruppene på 1990-tallet, gjorde at en antok at det var et økt behov for flere behandlingsplasser for rusmiddelmisbrukere lagt inn på tvang (§ 6-2), gravide rusmiddelmisbrukere lagt inn på tvang (§ 6-2a) og rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser som legges inn frivillig (flerdiagnoseklienter). En antok imidlertid at behovet ikke var så stort at det forsvarte å bygge opp tilbud til alle målgruppene i hvert fylke. På denne bakgrunnen startet Telemark, Buskerud og Vestfold fylkeskommune Rusmiddelprosjektet, som var et samarbeidsprosjekt der hvert fylke skulle bygge opp tilbud til en av målgruppene med to vederlagsfrie plasser til hvert av de to andre fylkene. Et slikt samarbeid antok en ville gi både ressursmessige og kvalitetsmessige fordeler. Videre fokuserte en på å utvikle samarbeidet mellom aktørene i hjelpeapparatet, og øke fokuset på og kompetansen om målgruppen. Prosjektperioden var fra 1997 til og med 1999. Høsten 1999 fikk Telemarksforsking-Bø i oppdrag av Sosial- og helsedepartementet å evaluere Rusmiddelprosjektet. Vår hovedkonklusjon er at oppbyggingen av behandlingstilbudene har vært problematisk, og at de til dels har hatt dårlig belegg. Dette har igjen ført til at en har fått lite erfaringer med bruken av plassene, behovet for tilbudet og ordningen med bytteplasser mellom fylkene. Prosjektet har imidlertid utviklet gode Samhandlingsrutiner for innlegging av de ulike målgruppene, ført til bedre samarbeid mellom aktørene i hjelpeapparatet og til dels økt fokus og bedret kompetansen om målgruppene i hjelpeapparatet.

Forfatter

Nils Asle Bergsgard, Margunn Bjørnholt og Per Anders Aaserud

Type

Rapport

Rapport

177

ISBN

82-7401-143-0