Samarbeid mellom kommuner i Sverige, Danmark og Finland

Bakgrunnen for rapporten er et ønske fra Kommunal- og regionaldepartementet om å innhente aktuelle erfaringer med kommunesamarbeid fra andre nordiske land. Siktemålet med dette er å stille disse erfaringene til rådighet for den pågående norske forvaltningsdebatten, der samarbeid mellom kommuner ofte trekkes fram som et alternativ til mer strukturelle endringer.Rapporten gir en oversikt over status for det interkommunale og regionale samarbeidet mellom kommuner i henholdsvis Sverige, Danmark og Finland. Utredningen bygger på skriftlig materiale som er innhentet gjennom litteratursøk og kontakt med utvalgte informanter i de tre landene, samt synspunkter og betraktninger fra de samme informantene.Innledningsvis refereres en del teorier og fakta om interkommunalt samarbeid, i all hovedsak hentet fra tidligere norske arbeider om temaet. Deretter følger en kort sammenliknende oversikt over lokalforvaltningen i de 4 største nordiske landene, før fokus settes på interkommunalt og regionalt samarbeid i våre tre naboland. Vi ser på interkommunal historikk, lovverk og rammebetingelser, modeller for flerkommunal organisering og status for samarbeidet pr. dato. Kapittelet om Finland har en litt annen oppbygging enn de andre fordi det finske forvaltningssystemet er særegent og derfor krever en egen beskrivelse. Hovedforskjellen er at finnene mangler det folkevalgte regionale nivået og har erstattet dette med et nettverk av interkommunale ordninger – såkalte samkommuner.Til slutt i rapporten sammenstilles de norske samarbeidsmodellene med de vi finner i Sverige, Danmark og Finland, og i tillegg drøftes overføringsverdien av våre nabolands erfaringer på det interkommunale området. Her konkluderes det med at det kanskje er mest å hente i Danmark der man gjennom en strategisk satsing på og en offensiv informasjon om interkommunalt samarbeid, har fått fram nye spennende samarbeidsinitiativer. De danske arbeidsmetodene for å få fart på det interkommunale samarbeidet kan være verdt å se nærmere på og lære av.

Forfatter

Karl Gunnar Sanda

Type

Rapport

Rapport

181

ISBN

82-7401-147-3