Prosjekt Hortensia

Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge i Horten kommune. Arbeidsrapport fra prosjektåret 2008

Hortensia har som overordnet hensikt å bekjempe fattigdom blant barn og unge i Horten kommune. Dette skal skje gjennom utvikling av en tjenestemodell og praksismetode som ivaretar behovet for helhetlig, koordinert og brukerorientert bistand. I prosjektperioden (2007 – 2010) skal det også utvikles tiltak og aktiviteter rettet mot barn, unge og familier. NAV Horten, Familiehuset i Horten kommune, som er enkoordinerende tjeneste rettet mot utsatte barn og unge i Horten kommune, og KREM,som er en brukerorganisasjon og sosial entreprenørskapsbedrift, er kjerneaktører i prosjektet og utgjør et likestilt koordinerings- og prosjektteam. Det er inngått et forsknings- og utviklingssamarbeid med Telemarksforskning der aksjonsforskning og aksjonslæring står sentralt.

Forfatter

Karin Gustavsen i samarbeid med Hilde Dalen, Filip Gundersen, Sissel Kruuse Meyer, Siri Myhre Haug

Utgitt

30.04.2009

Type

Notat

Notat

6 - 2009

ISBN

978-82-7401-274-5

Last ned