Populærvitenskapelig artikkel: Innovasjon og risiko

Populærvitenskapelig artikkel: Innovasjon og risiko

I denne artikkelen skriver Charlotte Sørensen og Ailin Aastvedt om hvordan kommunerevisor og kontrollutvalg kan forholde seg til risikoen ved innovasjoner. All innovasjon innebærer risiko, og det er viktig å være oppmerksom på hvilken risiko som finnes, akseptere at risikoen er der, og forsøke å håndtere den på best mulig måte. Ved å diskutere hvilken risiko som finnes i innovasjonsprosjekter, kan revisjon og kontrollutvalg bidra til en åpen læringskultur som legger til rette for innovasjon. Revisor og kontrollutvalg kan løfte opp risiko ved å etterspørre kommunens planer for risikohåndtering og egenevaluering i innovasjonsprosjekter.

Ofte er kontrollutvalgs rapporter preget av kontroll om formelle prosedyrer er fulgt. Denne tilnærmingen tar ikke høyde for at det nettopp ligger i innovasjonsprosesser å utfordre det bestående  og handlingsrommet i prosedyrer og reglementer. Et ensidig fokus på avvik fra regler og rutiner kan være et hinder for innovasjoner som kunne ført til vellykkede resultater. Like viktig er det at dette fokuset kan føre til manglende kontroll og risikovurdering av de reelle risikoene som ligger i en innovasjon. Innovasjonsrisikoen kan innebære langt større risiko for en kommune enn brudd på formelle feil. Vi vil gå så langt som å si at det er viktigere for kontrollutvalget å se nærmere på risikovurderingene som er gjort i prosjektet enn brudd på formelle rutiner og regler.

Kontrollutvalget kan bidra både ved å etterspørre kommunens risikohåndteringsstrategi, og ved selv å ha fokus på risikovurdering og læring i de gjennomgangene som gjerne blir bestilt når noe går galt.

Artikkelen i Kommunerevisoren finner du her 

 Bilde: Kelly Sikkema. Unsplash

Forfatter

Ailin Aastvedt

Utgitt

30.06.2020

Type

Artikkel