Pilotprosjekt – veiledning til barnehageeiere for å styrke kvaliteten i barnehage

DEL 1 KUNNSKAPSSTATUS Eieres rolle i utvikling av kvalitet i barnehager – en kunnskapsstatus

Våren 2021 fikk Oslo Metropolitan University (OsloMet – storbyuniversitetet) i samarbeid med Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH), Høgskolen i Østfold (HiØ) og Telemarksforsking (TF) i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet å gjennomføre prosjektet «Pilotprosjekt – veiledning til barnehageeiere for å styrke kvaliteten i barnehagen». Prosjektet består av tre deler, som samlet sett skal bidra til å styrke eieres arbeid med kvalitet i barnehager.

Rapporten består av tre deler: Første del av rapporten er en kunnskapsstatus over internasjonal og nasjonallitteratur som omhandler barnehageeiere og utvikling av kvalitet.

Andre del av rapporten består av ulike teoretiske perspektiver og problemstillinger knyttet til kvalitet og barnehager, samt innsamlet materialer fra veiledningsrapporter fra de ulike veiledningsgruppene og fokussamtaler med eierrepresentanter.

Den tredje delen av rapporten består av drøftinger av ulike problemstillinger knyttet til hvordan juridiske barnehageeiere kan utvikle kvaliteten i egne barnehager og en problematisering av et eventuelt indikatorsett for barnehageeiere som har utfordringer med kvaliteten i sine barnehager (Os & Hernes 2023, s. 8).

Forfatter

Bjerklund, M., Ljunggren, B., Gotvassli, K. A, Os, E., Gulbrandsen, L., Westerhus, M. & Winger, N.

Utgitt

07.06.2024

Type

Rapport i ekstern rapportserie

Last ned