Overvåking av kystlynghei

Delprosjekt av: Kartlegging av skader og skadeårsaker på røsslyng og forandringer i vegetasjonen i kystlyngheia på Sørvestlandet

Vegetasjonen er kartlagt innenfor 7 utvalgte overvåkingsområder/referanseområder i Rogaland og Hordaland med betydelig innslag av åpen kystlynghei. Infrarøde flybilder i målestokk 1:30 000 er benyttet for å registrere røsslyngdød og endringer i vegetasjonen. Rapporten beskriver resultater fra to registreringer med tre års mellomrom i perioden 1993 - 1997. Situasjonen i kystlyngheia er dokumentert på 4 ulike temakart i farger, avledet fra ett digitalt lyngheikart.Delprosjekt er finansiert av 13 kommuner (Stord, Sveio, Bømlo, Austrheim, Tysvær, Karmøy, Bokn, Time, Hå, Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal), Rogaland og Hordaland fylkeskommuner, Fylkesmannens miljøvernavdeling i Rogaland og Statoil, Kårstø. Det omfatter 7 overvåkingsfelt med kartlagt areal på til sammen 258 km2. Prosjektet har et budsjett på 882 300 kr.Kystlyngheia, en 4000 år gammel kulturlandskapstype, er i sterkt forfall på grunn av opphør av eldre driftsformer i landbruket, gjengroing av skog og busker og utstrakt skogplanting. Mindre skader på røsslyngen, som bl.a. kan skyldes luftforurensing av nitrogen-forbindelser, er observert nesten på alle areal. Store røsslyngskader er observert innenfor flere av overvåkingsområdene.

Forfatter

Arne Hjeltnes

Type

Rapport

Rapport

129

ISBN

82-7401-189-9