Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 2023 - Lærdal kommune

Telemarksforsking har på oppdrag fra Lærdal kommune utarbeidet en oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Oversikten skal utgjøre et grunnlagsdokument for kommunens videre arbeid med kommunale planer og folkehelsearbeid. Rapporten gir oversikt over a) befolkningssammensetning, b) oppvekst og levekårsforhold, c) fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø, d) skader og ulykker, e) helserelatert adferd, og f) helsetilstand.

Første del av arbeidet innebar å analysere tilgjengelig relevant statistikk. For å få et inntrykk av det totale folkehelsebildet i Lærdal, utover det tallgrunnlaget ga, gjennomførte vi intervjuer med sentrale ansatte i kommunen. Avslutningsvis ble det gjennomført en workshop i Lærdal. Her presenterte vi foreløpige funn fra analysene, og hadde gruppearbeid tilknyttet sentrale tematikker fra helseoversikten.

Noen av hovedinntrykkene er 1) De fleste innbyggerne i Lærdal er friske og har god helse, 2) det blir færre yngre og flere eldre, og flere ressurssterke eldre, og 3) God kultur for frivillighet og lokalt engasjement.

Forfatter

Helle Krone-Hjertstrøm, Rebekka Svartebekk Myhrer og Geir Møller

Utgitt

08.06.2023

Type

Rapport

Rapport

790

ISBN

978-82-336-0629-9

Last ned