Om telle- og måleproblematikk knyttet til bosatte flyktninger og beregning av utgifter per bosatt flyktning

Høsten og vinteren 2018/2019 evaluerte Telemarksforsking og Proba Integreringstilskuddet og øvrige tilskuddsordninger for bosetting og integrerings av flyktninger (Proba-rapport nr. 2019-01). Dette tilleggsnotatet utdyper noen av de problemstillingene som ble omtalt i kapittel 11 av evalueringens hovedrapport. I dette notatet går vi lenger i å studere konsekvensene av ulike prinsipper for å telle antall flyktninger som oppholder seg i en kommune i løpet av et år og hvordan man kan komme fram til riktigst mulige utgiftsbeløp per flyktning per år i den enkelte kommune. Beregningene inngikk ikke i det opprinnelige oppdraget, og notatet er skrevet som et etterarbeid etter at hovedrapporten ble avsluttet.

Forfatter

Sigbjørn Hjelmbrekke og Lars Håkonsen

Utgitt

25.11.2019

Type

Notat

Notat

32 - 2019

ISBN

978--82-336-0248-2

Last ned flag