Nytt nordisk kultursamarbeid

Evaluering av reformen av nordisk kultursamarbeid 2005-2009

Formålet med evalueringen har vært å undersøke effekter og konsekvenser av de endrede strukturer for det nordiske kultursamarbeidet som ble besluttet i 2005 og iverksatt fra 2007. Den belyser i hvilken grad reformens mål og suksesskriterier er innfridd og gir framtidsrettede konklusjoner og anbefalinger relatert både til politiske, organisatoriske og operasjonelle nivå.

Reformen innebar at:

·         en rekke sektortilknyttede fag- og samarbeidskomiteer ble nedlagt – og antall sakkyndige dermed ble redusert,

·         de tilhørende sektoradministrasjonene ble erstattet med det felles tverrsektorielle organet Kulturkontakt Nord (KKN),

·         dialogforumet Nordisk Kulturforum ble etablert,

·         det ble etablert to nye tidsbegrensede programmer, åpne for alle sektorer i kunst- og kulturlivet: et mobilitetsprogram (inkludert de baltiske stater fra 2009) og et kunst- og kulturprogram til prosjekter, som i høy grad gjelder støtte til tverrkunstneriske prosjekter.

Evalueringen baserer seg på omfattende empiriske data, hovedsakelig med utgangspunkt i foreliggende dokument, en surveyundersøkelse til et utvalg nordiske og baltiske brukere av støtteprogrammene fra 2007 til i dag, den samme undersøkelsen til kunstnerorganisasjoner i alle de nordiske landene og selvstyreområdene og de tre baltiske landene, og dessuten kvalitative intervjudata.

Vår generelle og overordnete vurdering er at nyordningen av det nordiske kultursamarbeidet i hovedsak har vært vellykket, men at det er behov for enkelte justeringer. Vi legger også til grunn at nyordningen har fungert i relativt kort tid. Nyordningen etter 2007 har i høy grad ivaretatt prinsippet om et armlengdes avstand mellom politiske prioriteringer og kunstnerisk autonomi. Det fins åpenbart et uutnyttet rom for kulturpolitiske prioriteringer/beslutninger innenfor rammen av støtteordningene. I den grad dette handlingsrommet ikke er blitt utnyttet, er det i høy grad kulturpolitikernes eget ansvar. Vi anbefaler å videreføre det sterke fokuset på profesjonell kunst og kunstnere i Nordisk Ministerråds (NMRs) programmer. Vi anbefaler videre å videreføre programmene med tidsavgrenset prosjektstøtte, primært til profesjonelle kunstnere. Dialogverktøyet Kulturforum kommer imidlertid dårlig ut av evalueringen, og vi mener det bør gjøres en betydelig innsats for å utvikle dette forumet.

Forfatter

Ola K Berge og Per Mangset

Utgitt

03.05.2011

Type

Rapport

Rapport

285

ISBN

978-82-7401-432-9

Last ned flag