Nye grep for en ny framtid

Nye grep for en ny framtid

Søndre Land kommune i møte med framtida

Telemarksforsking har fått i oppdrag å kartlegge og analysere utfordringene og omstillingsbehovet for Søndre Land kommune. Oppdraget omfatter utforming av et utfordringsbilde og scenarioer, gjennomfø-ring av medvirkningsprosesser og utarbeidelse av en sluttrapport med anbefalinger og plan for realisering av nødvendig omstilling i Søndre Land. Denne sluttrapporten bygger på kunnskapsgrunnlaget i TF-rapport 478 Omstillingsbehov i Søndre Land kommune. 

Formålet med rapporten er å starte prosessen med omstilling i Søndre Land kommune, med presentasjon av mulige tiltak og strate-gier for å snu befolkningsnedgangen og utvikle lokalsamfunnet. Rapporten er ment som et grunnlag for videre debatt og oppfølging i kommunen, og som inspirasjon til handling og samarbeid om utvikling av kommunen, både som samfunnsutvikler og tjenestepro-dusent.

Forfatter

Erik Magnussen, Ailin Aastvedt, Knut Vareide og Audun Thorstensen

Utgitt

23.04.2019

Type

Rapport

Rapport

481

ISBN

978--82-336-0224-6

Last ned