Norske kommuners prioritering mellom ulike tjenester

Betydningen av inntekt, priser og statlige bindinger

Denne rapporten analyserer et paneldatasett bestående av alle norske kommuner unntatt Oslo for perioden 1991 til 1997. Fokuset i analysen er hvordan kommunene tilpasser sin ressursbruk til endringer i frie inntekter og øremerkede tilskudd som gis til de ulike kommunale tjenestesektorer som skole, helse eller eldreomsorg. Med frie inntekter forstår vi her kommunens samlede inntekt fratrukket summen av øremerkede tilskudd. I tillegg studerer vi virkninger på kommunale tjenester av prisendringer og enkelte politiske, sosiale og demografiske variable. Vi finner at statlig styring gjennom øremerkede tilskudd klart virker i tilsiktet retning i den forstand at effekten er forskjellig fra en generell inntektsøkning. Det er imidlertid betydelige forskjeller mellom sektorer når det gjelder i hvor sterk grad et øremerket tilskudd bidrar til økt ressursinnsats. Vi finner størst økning på egen sektors ressursbruk for tilskudd til skole- og pleie og omsorgssektoren, og minst økning i hhv. sosial-, helse og kultursektoren.

Forfatter

Lars Håkonsen og Knut Løyland

Type

Arbeidsrapport

Arbeidsrapport

3 -