Mulighet og risiko. Digital kulturpolitikk for barn og unge

Denne artikkelen handler om utviklingen av en digital kulturpolitikk for barn og unge, og den retter særlig blikket mot dataspillpolitikken. For å illustrere og understreke kompleksiteten i den digitale kulturpolitikken vil vi også se på hvordan politikken forholder seg til ulike sosiale medier, og spesielt til den bruken av ulike kulturuttrykk som foregår på YouTube. Barn og unges digitale kulturbruk favner bredt. Den inkluderer for eksempel strømming av musikk, strømming av filmer og serier, kulturelle uttrykk i sosiale medier, digitale kulturuttrykk i Den kulturelle skolesekken, e-bøker, digital formidling i museene. I sin helhet vil en digital kulturpolitikk for barn og unge derfor måtte forholde seg til flere kulturuttrykk og formidlingskanaler enn dataspill og YouTube. Dataspill og YouTube skiller seg riktignok ut i tidsbruk, og fordi de langt på vei representerer en type heldigitale kulturuttrykk. Vi vil derfor konsentrere oss om denne delen av den digitale kulturpolitikken. De overordnede spørsmålene i artikkelen er disse: Hvilken utvikling kan vi se i de holdninger til barn og unges digitale kulturbruk som kommer til uttrykk i kulturpolitikken generelt og dataspillpolitikken spesielt? Hvordan kan den digitale kulturpolitikken utvikles fremover for å nå de overordnede kulturpolitiske målene på dette feltet.

https://doi.org/10.55669/oa1405 

Forfatter

Ole Marius Hylland og Bård Kleppe

Utgitt

21.11.2022

Type

Vitenskapelig artikkel i antologi