Kunstnernes aktivitet, arbeids- og inntektsforhold, 2006

Denne undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet og har hatt som formål å kartlegge beskrive og analysere norske kunstneres aktivitet arbeids- og inntektsforhold. Vi anslår at det samlede antall kunstnere i Norge er ca 19 000 i 2006, hvorav 14 200 er medlemmer i kunstnerorganisasjoner. Den genuine veksten i antallet organiserte kunstnere siden 1994, er beregnet til i overkant av 30 %. Til sammen anslår vi at det er ca 4 800 aktive, uorganiserte kunstnere, hvorav ca 300 finnes i Statens kunstnerstipends register og ca 4 500 i Bedrifts- og foretaksregisteret. Rapporten tar videre for seg følgende hovedtema:

  • Sosiodemografiske kjennetegn ved kunstnerbefolkningen, herunder kjønn og etnisitet.
  • Tidsbruk til kunstnerisk arbeid, kunstnerisk tilknyttet arbeid og ikke-kunstnerisk arbeid.
  • Kunstnernes tilknytningsformer til arbeidslivet, dvs. hvorvidt de er organisert som fast ansatte, frilansere eller selvstendig næringsdrivende.
  • Inntekter fra kunstnerisk arbeid samt inntekter fra kunstnerisk tilknyttet arbeid og ikke-kunstnerisk arbeid, kapitalinntekter og overføringer fra offentlige velferdsordninger.
  • Hvordan de kunstneriske inntektene fordeler seg mellom markedsinntekter, stipender og vederlagsmidler.
  • Sammenlikning av kunstnernes inntektssituasjon i 2006 og 1993 og i forhold til befolkningen for øvrig.
  • Grad av inntektsulikhet for hele kunstnerpopulasjonen og i ulike kunstnergrupper.
  • Kunstnernes rettigheter i Folketrygden og hvordan de er sikret økonomisk når de får barn, ved sykdom og ved alderdom.
  • Aktivitet, arbeids- og inntektssituasjonen blant kunstnere som ikke er medlemmer av noen kunstnerorganisasjon.

Forfatter

Mari Torvik Heian, Knut Løyland og Per Mangset

Utgitt

02.07.2008

Type

Rapport

Rapport

241

ISBN

978-82-7401-262-2

Last ned