Kraftsentre for brukermedvirkning?

Evaluering av de regionale brukerstyrte sentrene

Som et ledd i Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999-2008), har Helsedirektoratet siden 2006 gitt tilskudd til 6 regionale brukerstyrte sentre innen psykisk helsefeltet. Telemarksforskings evaluering viser at ut fra de tilgjengelige ressursene bidrar sentrene med et mangfold av aktiviteter, med mye frivillig involvering og brukermedvirkning. Telemarksforsking anbefaler blant annet at sentrene blir noe mer tydeligere i hva er/bør være det enkelte senterets rolle og funksjon, og hvordan oppgaver fordeles mellom dem.

Forfatter

Heidi Haukelien, Ingvild Vardheim og Christine Hvitsand

Utgitt

12.10.2015

Type

Rapport

Rapport

363

ISBN

978-82-7401-830-3

Last ned