Kostnader i barnehager 2017

I årlige rapporter presenterer vi analyser av kostnader i barnehagesektoren utføres på vegne av Utdanningsdirektoratet, og denne rapporten omhandler regnskapene for 2017.

I 2017 var kostnadene i private barnehager 8,3 % lavere enn i kommunale barnehager. Forskjellen økte noe fra 2016 ettersom kostnadsveksten var størst i kommunale barnehager. Samlet sett økte kostnadene i sektoren med 4,1 %, og de utgjør nå 52,8 mrd. kr. Antall barn i barnehage, målt som heltidsplasser, ble derimot redusert med ca. 450 fra 2016 til 2017.

Rapporten gir en detaljert innsikt i kostnadsbildet til sektoren, og i årets rapport har vi et eget temakapittel som ser nærmere på forskjellene mellom små og store barnehager. Store barnehager har flere barn pr. ansatt. Dette gir seg utslag i lavere kostnader pr. plass og høyere overskudd for de private barnehagene. Tallene vi har brukt er fra 2017 og viser dermed situasjonen før de nye bemanningsnormene.

Forfatter

Trond Erik Lunder og Brynjulv Eika

Utgitt

02.05.2019

Type

Rapport

Rapport

475

ISBN

978--82-336-0213-0

Last ned