Kompetanse om vold og overgrep i asylmottak

Denne rapporten inneholder en analyse av asylmottakenes arbeid med vold og over-grep i nære relasjoner. De sentrale spørsmålene i undersøkelsen er om de ansatte i mottak har tilstrekkelig kunnskap og kompetanse om vold og overgrep, hvordan prak-sisen er med å identifisere og følge opp personer utsatt for vold og overgrep, samt hvordan UDI sine retningslinjer fungerer. Gjennomgående viser undersøkelsen at det finnes god kunnskap og kompetanse i mottakene, og langt på vei fungerer også UDI sine retningslinjer som en god veiledning for mottakene. Rapporten kommer likevel med noen anbefalinger. Blant annet innebærer dette å sikre kontinuerlig vedlikehold av mottakenes kunnskap og kompetanse, samt tydeliggjøre og styrke regionkontorene i UDI sin rolle som kompetansestøtte.

Forfatter

Geir Møller, Monica Bjerklund, Heidi Haukelien og Ketil Eide

Utgitt

10.02.2022

Type

Rapport

Rapport

632

ISBN

978--82-336-0450-9

Last ned