Kjønnsforskjeller i undervisningstilbud til elever med behov for spesialundervisning

Selv om elever som strever med skolevegring ikke utgjør en homogen gruppe, har de det til felles at de engster seg for å være på skolen, og ofte blir sittende hjemme over måneder og år uten undervisningstilbud. I artikkelen har vi undersøkt om det er kjønnsforskjeller innad i denne elevgruppen med hensyn til hvordan de møtes av hjelpeapparatet. Funnene i artikkelen baserer seg på en web-basert studie gjennomført i februar 2020 blant 256 foresatte til barn som strever med skolevegring.

Mens 49 prosent av guttene viser tegn til skolevegring før de er ti år gamle, gjelder dette 34 prosent av jentene. Blant jentene er det 43 prosent som opplever faglig mestring, mens dette gjelder 26 prosent av guttene. Til tross for at tre av fire (75 prosent) får oppfølging fra PP-tjenesten, er andelen større blant gutter (82 prosent) enn blant jenter (65 prosent). 

Her er artikkelen

Forfatter

Geir Møller og Marie-Lisbet Amundsen

Utgitt

22.11.2021

Type

Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier