Katalysator, refugium, møteplass

Evaluering av støtteordningen for kunstnerresidenser i Oppland

Telemarksforsking har på oppdrag fra Oppland fylkeskommune evaluert støtteordningen for kunstnerresidenser i Oppland. Evalueringen har særlig etterstrebet å gi svar på hvilken betydning residensene har både for kunstnerne som driver og som gjester dem, og for lokalsamfunnene de er en del av. Evalueringen har dessuten sett på hvilken betydning den fylkeskommunale støtteordningen har for residensene.

Evalueringen viser at ordningen med tilskudd til kunstnerresidenser i Oppland i hovedsak må anses som vellykket. Den viser først og fremst at effekten av støtten for kunstfeltet lokalt, regionalt, samt for de gjestende kunstnerne er etter intensjonen. Det er gjennom de empiriske analysene etter vårt skjønn sannsynliggjort at kunstnerne gjennom støtten får nettverk nasjonalt og internasjonalt, impulser utenfra og økt tilgang til egnede lokaler. Man kan slik anta at kunstproduksjonen disse kunstnerne og residensene står for gjennom ordningen styrkes både kvantitativt og kvalitativt.

Evalueringen viser videre at effekten av støtten for kommunene/lokalsamfunnene der residensene er lokalisert delvis virker etter intensjonen. Det er gjennom de empiriske analysene sannsynliggjort at lokalsamfunnene residensene er del av både får impulser utenfra og et nytt blikk på eget lokalmiljø, og økt stolthet, men kanskje også økt refleksjon rundt styrker og svakheter ved lokalsamfunnet. Materialet antyder videre at amatører og ildsjeler både innen og utenfor lokalt kunst- og kulturliv får impulser, inspirasjon og økt kompetanse som en effekt av residensene. Også lokalt næringsliv og kommunalt serviceapparat kan benytte kunstfaglig kompetanse og kreativitet residensene genererer. Men, slike effekter kan lett overvurderes, og vi anbefaler at man må har nøkterne/realistiske forventninger til slike effekter. Ringvirkningsanalyser er ofte preget av at aktørene har svært velmente intensjoner, men forteller om effekter som nok bærer preg av å være mer forhåpninger som er vanskelig å dokumentere empirisk, enn nettopp empiriske realiteter.

Effekten av støtten for Oppland som fylke/region er også langt på vei etter intensjonen. Særlig vektlegger evalueringen effekten som kommer i form av et forbedret renommé som bo- og arbeidssted og arbeidsmarked for kunstnere. Denne effekten er imidlertid svært avhengig av at ordningen markedsføres godt. Det empiriske materialet gir grunn til å spørre om potensialet her er tatt tilstrekkelig ut.

Evalueringen viser til slutt at viktighet av støtten for kunstnerne er stor. Det er slik grunn til å tro at et bortfall av støtte ville trolig ført til reduksjon i residensenes drift.

Evalueringen avdekker imidlertid flere forbedringsbehov. For eksempel kan samarbeidet mellom Oppland fylkeskommune og residensenes vertskommuner bli bedre og tettere. Oppland fylkeskommune bør dessuten få på plass en klarere strategi for hvordan de skal håndtere utfordrende sider ved ordningen, f.eks. knyttet til ettårig kontra flerårige tildelinger, faste mottagere kontra nykommere, hvilke kriterier som skal gjelde for å tildele støtte: Kvalitet kontra f.eks. geografisk beliggenhet og kunstnerstyrte kontra institusjonsstyrte residenser. Videre, hvem som skal innstille: administrativt vedtak kontra fagfelleutvalg (man har ingen garanti for at fagkunnskapen blant de til enhver tid sittende byråkratene er til-strekkelig god. Evalueringen tar ikke stilling disse spørsmålene, men anbefaler fylkeskommunen å gå igjennom slike og andre relevante spørsmål i samarbeid med representanter for både vertskommuner og residenser.

Forfatter

Ola K. Berge

Utgitt

01.12.2017

Type

Rapport

Rapport

400

ISBN

978--82-336-0070-9

Last ned