Introduksjon - familiemangfold

Det norske samfunnet består av et sosialt, kulturelt, etnisk, religiøst, språklig og seksuelt mangfold. Ulike former for mangfold spiller sammen og påvirker hverandre, de kan ikke ses isolert. Dette gjenspeiles i norske familier og i barns oppvekstforhold. Barnehageansatte og andre profesjonsutøvere trenger derfor kunnskap om familieformer og familiestrukturer. Familiestrukturer endrer seg i takt med øvrige endringer i samfunnet, men fremdeles styrer sterke normer vår oppfatning av hva en familie er.Forfatterne retter et kritisk blikk mot disse normene og deler sine erfaringer fra praksisfelt og forskning. Bidragene i boka er praksisnære og sikter på å gi mer kunnskap og skape større bevissthet rundt forskjellige familieformer.Boka retter seg mot forskere, samt profesjonsutøvere i barnehage og innenfor andre fagområder.Redaktørene Monica Bjerklund og Nassira Essahli Vik har med seg bidragsyterne Sunniva Nysæther Jarmann, Therese Marie Ignacio Bjørnaas, Gro Jensen, Synne Hall Arnøy, Gry Mette D. Haugen, Hein Lindquist og Linn Yttervik https://www.universitetsforlaget.no/familiemangfold-og-profesjonsutovelse-i-barnehagen

Forfatter

Monica Bjerklund Nassira Essahli Vik og Gry Mette Dalseng Haugen

Utgitt

29.07.2022

Type

Vitenskapelig artikkel i antologi