Inntektsvirkninger av arbeidsløshet

I denne analysen blir det gjort forsøk på å analysere arbeidsledighetens betydning for sosialhjelpsutbetalinger. Dette gjelder både direkte virkninger dvs. på utbetalinger av sosialhjelp ved ledighet og  indirekte, mer langsiktige virkninger. De sistnevnte kan være av flere slag: Dels kan de ha sammenheng med at tidligere arbeidsledige synes å ha større tilbøyelighet til å bli arbeidsledige på nytt. Dels at arbeidsledighet synes å øke sannsynligheten for overgang til  andre tilstander som innebærer lavere inntekter enn når en er i arbeid, så som sykdom, uføretrygding og førtidspensjonering.  Dels kan det være at en del  arbeidsledige vil måtte  gå ned i lønn for å få nytt arbeid og dermed vil kunne bli mer avhengig av sosialhjelp. Av disse tre indirekte virkningene omfatter vår analyse den første og den siste. Beregningene er utført på grunnlag av materiale fra databasen KIRUT som bygger på data fra  11 statistiske og administrative registre, og omfatter 10% av den norske befolkning i aldersgruppene 16 til 66 år for årene 1989-1993.  Det materialet vi benytter omfatter data for knapt 4500 personer fra Fredrikstad, Sarpsborg, Porsgrunn og Skien.

Forfatter

Vidar Ringstad og Knut Løyland

Utgitt

01.06.1997

Type

Vitenskapelig artikkel