Inntektssystemet i en ny kommunestruktur

Hva bør endres og hva kan beholdes av det gamle?

Denne rapporten handler om inntektssystemet for kommunene og hvordan en kommunestrukturreform kan komme til å påvirke systemets evne til å fordele ressurser på en hensiktsmessig måte. Mulighetene for å tilpasse systemet til ny kommunestruktur begrenses både av at den nye kommunestrukturen er ukjent og at den tilhørende kostnadsstrukturen også er ukjent og vil være det en stund fremover.

Våre analyser tyder på at det ikke er behov for dramatiske endringer i systemet. På de fleste områder vil sammenslåtte kommuner bli mer lik hverandre og bør dermed håndteres greit av systemet. Usikkerheten ligger i mulighetene for å utnytte stordriftsfordeler ved sammenslåing, som kan begrenses av store avstander. Vi får ikke testet om dagens bosettingskriterier er velegnet til dette formålet. Basiskriteriet kan trolig fases ut om kommunene blir store nok. Behovet for en sterk inntektsutjevning kan bli mindre.

Forfatter

Lars Håkonsen, Per Kristian Roko Kallager og Trond Erik Lunder

Utgitt

10.08.2015

Type

Rapport

Rapport

361

ISBN

978--82-7401-826-6

Last ned