Inntekter og utgifter i hyttekommuner

Telemarksforsking har i samarbeid med Senter for økonomisk forskning (SØF) og Agderforskning, sett nærmere på inntekter og utgifter i hyttekommuner. Oppdragsgiver har vært Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), som ønsket å kartlegge hyttekommuners inntekter og utgifter knyttet til hyttebeboere som er folkeregistrert bosatt i andre kommuner.

Studien vår viser at én ekstra hytte koster kommunen 2.600 kr årlig. Funnene indikerer at den samlede effekten for lokalsamfunnet er positiv, mens rent kommunaløkonomisk er utgiftene større enn inntektene.

Forfatter

Knut Løyland, Anja Hjelseth, Gunn Kristin Aasen Leikvoll (Telemarksforsking), Lars-Erik Borge, Ole Henning Nyhus (Senter for økonomisk analyse) og Winfried Ellingsen (Agderforskning)

Utgitt

26.02.2015

Type

Rapport

Rapport

349

ISBN

978--82-7401-770-2

Last ned